Motie Plusquin Operatie Steen­breek


7 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019); Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Overwegende dat:

-duurzaamheid een dwarsverband is in het coalitieakkoord;

-door klimaatverandering er toenemende hoosbuien zijn, welke kunnen leiden tot overbelasting van het rioleringssysteem;

-groene tuinen en schoolpleinen meer water kunnen opvangen en vasthouden dan versteende tuinen en schoolpleinen;

-groen goed is voor de gezondheid van inwoners, de biodiversiteit en luchtkwaliteit;

-te veel bestrating zorgt voor hitte-eilanden en opwarming van het stedelijk gebied;

-‘Operatie Steenbreek’ een landelijke campagne is waar bij diverse gemeenten zijn aangesloten, met als doel inwoners te stimuleren en te inspireren om hun tuinen groener in te richten;

Van mening zijnde dat:

-gezamenlijk stappen zetten om te vergroenen voordelen heeft;-wel samen kunnen zorgen voor een klimaat bestendig een gezonde samenleving én leefomgeving;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

- te bevorderen dat gemeente Heerlen zich aan sluit bij Operatie Steenbreek;

- samen te werken met inwoners en organisatie in de gemeente en hen actief te informeren en te ondersteunen,zodat zoveel mogelijk groen in stand blijft en steen vervangen wordt door groen;

- de kosten van €2.500,-- per jaar te dekken uit het budget voor duurzaamheid;

- als gemeente het goede voorbeeld te geven en waar mogelijk te kiezen voor groen in de openbare ruimte en waar mogelijk te zorgen voor ontstening;

- Inzichtelijk te maken welke stappen de gemeente kan zetten in het kader van Operatie Steenbreek met de daarbij behorende kosten en het beoogde effect van deze stappen, en dit voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen