Motie Plusquin/Géron Urgenda


7 november 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019;

Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2020;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

 • het gerechtshof Den Haag in oktober 2018 in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse staat heeft bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25% verminderd dient te worden ten opzichte van 1990;

 • het Klimaatakkoord gepresenteerd op 29 juni 2019 onvoldoende maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25% te verminderen;

  Overwegende dat:

 • Urgenda het 40 punten plan, https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40- puntenplan/, heeft opgesteld zodat de uitstoot eind 2020 tenminste met 25% verminderd kan worden ten opzichte van 1990;

 • De gemeente Heerlen kan bijdragen aan de uitvoering van het 40 punten plan, waarbij onder meer kan worden gedacht aan stimulering van collectieve zonnesystemen, CO2 prestatieladder, aanbestedingen te koppelen aan besparingsplicht, opschaling van de energiestrijd, verlichting uitzetten na werktijd, en meer gebruik van olivijnzand binnen het duurzaamheidsbudget;

  Verzoekt het college mitsdien:

  de punten die lokaal kunnen worden uitgevoerd op te pakken, en de raad regelmatig te rapporteren over de vooruitgang.

  Pascale Plusquin

  Eliane Géron

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen