Motie Plusquin JA/JA-sticker


7 november 2019

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019;

Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2020;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

 • er momenteel in Heerlen gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, tenzij er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een Nee/Nee-sticker of Nee/Ja-sticker;
 • een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo's aan papierafval te verminderen;
 • met de invoering van deze Ja/Ja sticker ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen wordt verspreid bij huishoudens die expliciet aangeven dit te willen ontvangen. De huidige Nee/Ja en Nee/Nee stickers blijven gelden en veranderen niet van betekenis. Een Nee/Ja sticker betekent geen reclamedrukwerk en wel huis-aan-huisbladen en de Nee/Nee sticker betekent dat beide niet ontvangen worden. Een voordeur zonder sticker staat dan gelijk aan een Nee/Nee sticker;

Overwegende dat:

 • Heerlen de ambitie heeft een duurzame stad met minder afval te worden;
 • bij veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen in de container belandt;
 • het voorkomen van ongewenst (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen;
 • het invoeren van een opt-in systeem door middel van een Ja/Ja sticker een grote papierbesparing per huishouden kan opleveren, en tevens een vermindering van CO2-uitstoot;
 • veel steden in navolging van Amsterdam de Ja/Ja sticker willen invoeren, maar de uitspraak van het gerechtshof hebben afgewacht;
 • de rechter heeft geoordeeld dat Amsterdam deze regeling mag blijven handhaven;
 • andere steden, waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Groningen, Breda, Arnhem, Tilburg, Enkhuizen, Leiden, Gouda en Maastricht, hebben aangeven dit principe ook over te zullen nemen;
 • dekking kan worden gevonden uit budget duurzaamheid, waarbij tevens afstemming met andere gemeenten kan worden gezocht zodat gezamenlijk opdracht tot het drukken van de stickers kan worden gegeven (en dus lagere kosten);

Verzoekt het college mitsdien met klem:

· over te gaan tot het invoeren van een Ja/Ja sticker.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen