Motie Afbouw honden­be­lasting


7 november 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019;

Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2020;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:

 • het heffen van hondenbelasting lang geleden werd ingesteld om hondsdolheid te bestrijden en als wegenbelasting voor hondenkarren;
 • genoemde doelen heden niet meer van toepassing zijn;
 • gemeenten vrij zijn om te bepalen óf en hoeveel hondenbelasting zij heffen en dit mogen uitgeven aan allerhande bestemmingen;
 • de hondenbelasting in Heerlen tot de hoogste in Nederland behoort;
 • in Heerlen relatief veel arme mensen wonen en Heerlen hoog scoort op gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid;
 • het houden van een hond als huisdier veel positieve gevolgen heeft, zoals het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel, het tegengaan van eenzaamheid, het verhogen van de gezondheidsstatus en het verhogen van het gevoel van veiligheid,

Van mening zijnde dat:

 • het voor burgers in Heerlen duidelijk moet zijn waaraan hun belasting wordt besteed;
 • het hondenbezit in Heerlen niet per definitie moet worden teruggedrongen, maar dat problemen veroorzaakt door (een verkeerde omgang met) honden als zodanig moeten worden aangepakt;
 • meer dan 61% van de inkomsten uit de hondenbelasting besteed wordt aan doelen die niets met honden te maken hebben;
 • hondeneigenaren daardoor onevenredig veel meebetalen aan de post algemene middelen of aan het begrotingstekort;
 • de precariobelasting eerder door het College gefaseerd is afgebouwd;

Verzoekt het college mitsdien:

 • Alternatieve dekking te vinden voor hondenbelasting;
 • De hondenbelasting gefaseerd in 4 jaar geheel af te bouwen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart-Leers, VVD, PvdA, Partij Hoensbroeks Belang

Tegen

SP, GroenLinks, D66, Ouderen Partij Heerlen, CDA