Motie Plusquin/Géron Elke ballon die de lucht ingaat, komt naar beneden


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:
- Oplaten van ballonnen voor een feestje niet moet eindigen als zwerfafval in de openbare ruimte;
- Dieren verstrikt kunnen raken in aanhangende linten en touwtjes;
- Een deel van de ballonresten eindigt in maag en darm van veel dieren, die daardoor ziek worden of sterven;
- Restanten van ballonnen bijdragen aan het grote probleem van de plastic soep;
- Ook biologisch afbreekbare ballonnen er jaren overdoen vooraleer ze vergaan;
- Het aantal gemeenten met een ballonnenverbod of ontmoedigingsbeleid in het laatste jaar is gestegen van 37% naar 55% (in Limburg: gemeenten Stein, Eijsden-Margraten, Voerendaal, Beek en Beekdaelen);

Van mening zijnde dat:
- Er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van bovenstaande;
- Er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor het oplaten van ballonnen;
- Ballonnen zwerfvuil zijn en het ook in de gemeente Heerlen verboden is zwerfvuil in de openbare ruimte achter te laten;
- Het oplaten van ballonnen onomkeerbaar leidt tot verspreiding van zwerfafval;
- Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn dierenleed voorkomen moet worden;

Verzoekt het college om:
- Zo spoedig mogelijk samenwerking te zoeken met andere Parkstad-gemeenten om te komen tot een gezamenlijke houding om niet meer toe te staan c.q. ontmoedigen dat ballonnen worden losgelaten;
- Het niet meer mogen oplaten van ballonnen c.q. het ontmoedigingsbeleid ook mee te nemen in het evenementen vergunningsbeleid en dit onderwerp een integraal onderdeel te laten zijn van campagnes rondom het tegengaan van (zwerf)afval en de raad te informeren over de manier waarop dit bekendgemaakt wordt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

SP, D66, Ouderen Partij Heerlen, CDA, Hart-Leers, Partij Hoensbroeks Belang, VVD