Motie Plusquin cs Onderzoek mogelijke vestiging broed­plaats in of rond centrum Heerlen


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:
- Op 4 april jl. een eerste Heerlense ideeënmarkt heeft plaatsgevonden, waarbij burgers en instellingen de mogelijkheid hadden om aan raad, college en inwoners van Heerlen ideeën met betrekking tot onze gemeente kenbaar te maken;
- Onder de liefst 20 aangemelde en gepresenteerde ideeën een zevental zat dat een gemeenschappelijke sociale/maatschappelijke/ecologische deler hebben, waar een grote kans lijkt te liggen om deze (op onderdelen) te verbinden en zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te realiseren; dit betreft de volgende ideeën:
1) mw. J. Wolters: het bereiden van een gratis maaltijd/telen van groenten voor sociaal zwakkeren;
2) dhr. R. Wijckmans: het oprichten van een stadswerkplaats;
3) dhr. A. ten Westenend: iets met fiets (creatief hergebruik van fietsen en andere materialen), groene gevels (gezonder en gezelliger openbare ruimte: passend bij Parkstad), slim verwarmen (warme ontmoetingsbank en andere toepassingen);
4) dhr. M. Pool: opzetten van stadstuinen, opzetten van een ecotuincentrum;
5) dhr. S. Van den Berg en mw. D. Kloekke: de positieve stad, bekend met talent;
6) mw. P. Frigge, mw. J. Bosch, mw. B. Tatarek: fysiek sociaal web (in een centraal gelegen verzamelgebouw allerlei sociale projecten onderbrengen);
7) mw. E. de Vries: (fietsreparatie)werkplaats met restaurant voor mensen in de bijstand;

Constaterende dat:
- Er een unieke kans is om deze zaken samen te brengen in een soort 'broedplaats' in of rond het centrum van Heerlen, waarmee de gemeente een belangrijke voorziening rijker kan worden;

Verzoekt het college mitsdien om:
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een locatie in en rond het centrum waar (onderdelen van) bovengenoemde ideeën in een soort 'broedplaats' met sociale/maatschappelijke/ecologische activiteiten kunnen worden gerealiseerd, waarbij de gemeente een faciliterende en stimulerende rol zou kunnen vervullen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

R. Leers (HL)
P. Hazen (Stadspartij)
J. Horssels (PHB)
L. Damen (OPH)
M. Peters (CDA)
R. Meijer (SP)
J. Bertholet (D66)
H. Verreck (PvdA)
E. Tijdeman (FET)
A. Winkens (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin/Géron Elke ballon die de lucht ingaat, komt naar beneden

Lees verder

Motie Plusquin/Géron Een schoolplein kan zoveel meer zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer