Motie Plusquin/Géron Promoten ‘veggie (vege­ta­rische/vega­nis­tische) dag in Heerlen


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:
- op 4 april jl. een eerste Heerlense Ideeënmarkt heeft plaatsgevonden, waarbij door mevrouw Aline Ploeg het idee werd gelanceerd om met de gemeente een campagne starten ter promotie van een vegetarische/veganistische dag in de week;

Overwegende dat:

• de leefbaarheid van onze planeet baat heeft bijconsumptie van meer plantaardig en minder dierlijk eiwit;

• de vermindering van de consumptie van vlees en dierlijke producten een positieve bijdrage levert aan het klimaat en biodiversiteit;

• dierlijke eiwitproductie zeer belastend is voor milieu en leefomgeving;

• dierlijke eiwitproductie dierenleed met zich meebrengt en steeds meer mensen begaan zijn met dierenwelzijn;

• een plantaardig voedselpatroon bevorderend werkt op gezondheid;

• in het coalitieakkoord duurzaamheid isonderstreept en vooral het aspect dat iedereen moet kunnen meedoen;

• de gemeente een belangrijke voorbeeldpositie heeft om klimaatverandering tegen te gaan;

Verzoekt het college mitsdien om:

Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een vegetarische/veganistische dag (in de week) in Heerlen te promoten.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin​​​​

Elian Géron

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen