Motie Plusquin cs ‘Veilig naar school’


31 oktober 2018

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen op woensdag 31 oktober 2018;

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

gisteren actie gevoerd werd door leerlingen van OBS De Tovercirkel, diverse leden van Veilig Verkeer Nederland en Politie Heerlen om veiligheid rondom basisschool De Tovercirkel (locatie Benzenraderweg) te bevorderen;

dit veel instemming opleverde van niet alleen ouders en andere direct betrokkenen, en er een gerede mogelijkheid is om de situatie ter plek snel te verbeteren;

Vaststellende dat:

de concrete optie van het aanleggen van een veilig voetpad als zeer reële verbetering bestempeld is;
dit ambtelijk als investering van enkele duizenden euro’s geraamd wordt;
de verantwoordelijk wethouder uitermate positief tegen over deze veiligheidsverbetering staat;

Verzoekt het college mitsdien met klem:

zo snel als mogelijk over te gaan tot uitvoering van deze reële verbetering;
hierover goed en met grote regelmaat te communiceren met alle direct betrokkenen; en hiervoor financiële dekking binnen beschikbare budgetten te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


R. Leers(HartLeers)

P. Hazen (Stadspartij)
J. Bertholet (D66)
H. Verreck (PvdA)
M. Peeters (CDA)
A. Winkens (VVD)
E. Tijdeman (GL)
J. Horssels (PHB)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen