Motie Plusquin aanpak kinder­ar­moede


4 juli 2018

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 4 juli 2018;

Gelet op artikel 29 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Bij agendapunt 11, ‘Zomernota 2018’;

Constaterende dat:

 • er in de Zomernota 2018 bij het kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen geconstateerd wordt dat Heerlen landelijk 2e staat met kinderen die opgroeien in armoede;

 • kinderarmoede niet alleen leidt tot sociale uitsluiting maar ook tot lagere schoolprestaties en zodoende de vicieuze cirkel van armoede in stand houdt;

 • kinderen en jongeren volgens het Kinderrechtenverdrag het recht hebben om hun mening te geven over zaken die hen aangaan;

  Overwegende dat:

er momenteel een aantal goede regelingen zijn ondergebracht in het kindpakket die gericht zijn om sociale uitsluiting op te vangen;

Van mening zijnde dat:

 • preventie van kinderarmoede de voorkeur heeft in het belang van het kind;

 • het voorkomen van kinderarmoede leidt tot minder maatschappelijke kosten;

 • de aanpak van kinderarmoede een brede aanpak vergt;

 • de inbreng van jongeren en kinderen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de bestrijding van kinderarmoede;

  Roept het College van Burgemeester en Wethouders mitsdien op:

 • uiterlijk in het laatste kwartaal van 2018 samen met vertegenwoordigers van de Kredietbank, WMO raad, de onderwijsinstellingen, de wijkteams en Standby een raadsinformatieavond te organiseren gericht op de preventie van kinderarmoede;

 • een kinderadviesraad samen te stellen uit de vertegenwoordigers van de Kredietbank, WMO raad, de onderwijsinstellingen, de wijkteams, Standby en een aantal kinderen/jongeren die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien;

 • een lobby op te starten om via de Sociale Agenda van provincie Limburg middelen beschikbaar te stellen voor de preventieve aanpak van kinderarmoede.

  En gaat over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin
  Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen