Amen­dement Plusquin cs Terug­draaien bezui­niging verkeers­edu­catie


7 november 2018
De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;
Ad agendapunt 2 (Vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);
Gelet op art. 28 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad;

Overwegende dat:
- Op p. 49 van MPB/Begroting 2019 een besparing van €22000 door het opzeggen van de verkeerseducatieconvenanten wordt vermeld, hetgeen niet aan de orde is;

Besluit:
- De zin op p. 49 "We zeggen de verkeerseducatieconvenanten eenmalig in 2019 op. Hier besparen we €22000 mee" te schrappen;
- De benodigde dekking van in totaal €22000 in 2019 wordt gevonden in het programma onderwijs (€11000) en het programma verkeer en vervoer (€11000).

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Loek Damen (OPH)
Ewout Tijdeman (LEW)
Marco Peters (CDA)
Jan Bertholet (D66)
Ron Meijer (SP)
Ans Winkens (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen