Motie Plusquin cs Star­ter­s­lening


7 november 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019;
Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2020;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

  • Heerlen nog niet deelneemt aan de Startersregeling van Provincie Limburg;

  • Door de aantrekkende woningmarkt en de stijgende koopprijzen voor veel starters een eigen woning nét buiten hun bereik ligt;

    Overwegende dat:

  • De huizenprijzen in Heerlen weliswaar lager dan gemiddeld liggen, maar het gemiddelde inkomen óók;

  • De Starterslening een positief effect heeft op de doorstroming van woningen;

  • Een kwart van de starters de starterslening inzet om hun huis te verduurzamen;

  • De Starterslening bedoeld is om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat een koopstarter kan lenen op basis van inkomen en de aankoopkosten van de woning;

    Verzoekt het college mitsdien:

In Gemeente Heerlen van start te gaan met de startersregeling van de Provincie Limburg, en de uitvoering ervan in samenwerking met de Provincie te doen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Loek Damen (OPH)
Henk Verreck (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin cs Ontbreken van bewegwijzering A76 met vermelding Hoensbroek

Lees verder

Motie Plusquin/Géron Global Goals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer