Motie Plusquin/Géron Global Goals


7 november 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019;

Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2020;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:

- de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omvat, die ook voor Heerlen relevant en belangrijk zijn;

- de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten ondersteunt bij het invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen via de VNG-campagne Global Goals Gemeente, bijvoorbeeld via het bieden van kennis, tools, communicatie en netwerk;

- inmiddels 82 gemeenten zich hebben aangesloten bij de campagne;

- ook Heerlen kan profiteren van ondersteuning vanuit de VNG en andere aangesloten Global Goals gemeenten, bij het behalen van haar duurzaamheidsambities;

Constaterende dat:
- Heerlen op dit moment nog niet is aangesloten bij de Global Goals campagne van de VNG

Verzoekt het college mitsdien:
- de gemeente Heerlen aan te melden als Global Goals Gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen