Motie Plusquin cs Ontbreken van beweg­wij­zering A76 met vermelding Hoens­broek


30 oktober 2019

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2019;

Gelet op art. 28 van het Reglement van orde van de raad;

Constaterende dat:

- Sinds de opening van de nieuwe buitenring bij afslag A76 wel vermeld staan Heerlen, Brunssum en Landgraaf maar nergens meer Hoensbroek;

Overwegende dat:

- Men op de A76 de afslag Brunssum-Landgraaf moet nemen om in Hoensbroek te komen;
- Dit voor bezoekers van Hoensbroek behoorlijk onduidelijk en onlogisch is;
- Een onduidelijke situatie kan leiden tot niet wenselijk of zelfs gevaarlijk rijgedrag m.b.t. verkeersveiligheid;
- Dit gevoelig ligt bij inwoners en ondernemers van Hoensbroek, die hierover hun beklag doen;

Verzoekt het college:

- om er bij de verantwoordelijke instanties en instellingen (zoals bv. het provinciebestuur, omliggende gemeentes en de ANWB) op aan te dringen dat bewegwijzering met vermelding "Hoensbroek" bij de betreffende afslagen op de A76 alsnog zo spoedig mogelijk wordt aangebracht.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

L. Damen (OPH)
P. Hazen (Stadspartij)
R. Leers (HL)
F. Daamen (PHB)
R. Meijer (SP)
E. Tijdeman (FET)
M. Peters (CDA)
H. Verreck (PvdA)
J. Bertholet (D66)
A. Winkens (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen