Motie Plusquin cs Oproep instellen noodfonds


4 juli 2018

De raad van Heerlen in vergadering bijeen op woensdag 4 juli 2018.;

Gelet op art. 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad;

Bij agendapunt 10, ‘Jaarstukken 2017’;

Constaterende dat:

- De financiële situatie van de gemeente niet erg rooskleurig is;

- Dat +/- 50% van het tekort in 2017 voor rekening komt van de jeugdzorg ;

- Dat we achter de keuze van het kind op de eerste plaatst blijven staan;

- Dat door de grote tekorten op de jeugdzorg andere beleidsterreinen c.q. ontwikkelingen in de stad in het gedrang komen;

Overwegende dat:

- Veel gemeenten binnen de provincie Limburg dezelfde negatieve financiële resultaten op het gebied van de jeugdzorg hebben;

- Op het VNG-congres een motie is aangenomen met als strekking dat er eerst opnieuw gesproken moet worden over de tekorten in het sociaal domein, vóórdat er verder onderhandeld wordt over het IBP;

- De gemeenten niet kunnen wachten op het resultaat van de onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet;

- Door de tekorten binnen het sociale domein de financiering van andere beleidsterreinen steeds verder onder druk komt te staan;

Verzoekt het college om:

- In overleg met de Limburgse gemeenten een brief aan de provincie te schrijven met een oproep om te komen tot een noodfonds dat ervoor zorgt dat belangrijke ontwikkelingen op andere beleidsterreinen niet stil komen te staan.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

H. Verreck (PvdA)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Faciliteren '‘Tiny Houses’

Lees verder

Motie Plusquin aanpak kinderarmoede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer