Motie Plusquin Faci­li­teren '‘Tiny Houses’


4 juli 2018

Motie faciliteren ‘Tiny Houses’

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 4 juli 2018;

Gelet op artikel 29 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Bij agendapunt 11, ‘Zomernota 2018’;

Constaterende dat:

  • er een maatschappelijke vraag is naar de zgn. Tiny Houses, door bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn omschreven als ‘klein van oppervlak en hoogte, geen vaste aansluiting op nutsvoorzieningen nodig en eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen/verwijderen’ (zie https://apeldoorn.raadsinforma... vraag in Heerlen is gebleken op een informatie bijeenkomst eind 2017 met 70 belangstellenden, gevolgd door een workshop met 12 deelnemers;
  • de bestaande regelgeving belemmeringen opwerpt;
  • dat er in de Zomernota 2018 onder 8. VHROSV het Kernthema ‘herstructurering’ is opgenomen, hetgeen relateert aan de ontwikkeling van de woningvoorraad;
  • dat in diezelfde Zomernota op pagina 30 ook is voorzien in een post ‘Algemene kosten micro initiatieven’;

Overwegende dat:

  • het mogelijk is voor deze belemmeringen oplossingen te vinden, o.a. in de sfeer van tijdelijke vergunningen/voorzieningen en (wettelijk toegestane) uitzonderingen op de bouwregelgeving;
  • bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn hierin reden heeft gezien een principe bereidheid tot medewerking aan initiatieven ter zake uit te spreken;

Van mening zijnde dat:

  • onderzocht dient te worden hoe aan de maatschappelijke vraag hiernaar, die ook in Heerlen is gebleken, mee te werken;

Vragen het College van Burgemeester en Wethouders:

  • als uitwerking van bovengenoemde passages in de Zomernota 2018 met een notitie te komen over de mogelijkheden om mee te werken aan onderzoek over alternatieve woonvormen, zoals Tiny Houses;
  • deze notitie uiterlijk 1 december 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Actualiseren doelstelling energieneutraliteit

Lees verder

Motie Plusquin cs Oproep instellen noodfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer