Motie Plusquin cs Meer­kosten/Tekorten Uitbreiding nieuwe NOR


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Ad agendapunt 22, Uitbreiding nieuwe NOR;

Overwegende dat:
- De meerkosten c.q. het tekort 'Uitbreiding nieuwe NOR' €2,61 miljoen bedragen;
- Een raadsmeerderheid voor het bedrag van €5,765 miljoen akkoord gaf;
- De nieuwbouw nog niet is aanbesteed;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
- Samen met IBA en de provincie Limburg naar alternatieven te zoeken zodat het plan binnen de grenzen van de huidig beschikbare financiën blijft en -totdat deze aangepaste plannen ter goedkeuring voorgelegd worden- niet tot aanbesteding over te gaan c.q. na de huidige sloopwerkzaamheden de werkzaamheden aldaar, tot nader order, stil te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

R. Leers (HL)
P. Hazen (Stadspartij)
J. Horssels (PHB)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart-Leers, Partij Hoensbroeks Belang

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA, Ouderen Partij Heerlen, VVD, CDA