Motie Plusquin cs Begro­tings­dis­ci­pline verbonden partijen


19 februari 2020

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen d.d. 19 februari 2020;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:

  • de gemeente bestuurlijke en financiële belangen heeft in diverse verbonden partijen;

  • de gemeenten meer dan in het verleden regionaal moeten samenwerken;

  • het voor de hand ligt dat het aantal partijen alleen maar zal toenemen;

  • de bedrijfsvoering van de verbonden partijen niet zonder risico’s is voor de meerjarenbegroting van de gemeente;

  • het een feit is dat gemeente Heerlen bij herhaling feitelijk geconfronteerd wordt om een bijdrage te leveren in de meerkosten zonder dat er duidelijk is of deze meerkosten niet volledig of deels te aan de voorkant te voorkomen waren geweest of daar enige invloed op heeft kunnen uitoefenen.

    Spreekt als zijn mening uit:

  1. dat verbonden partijen dreigende begrotingsoverschrijdingen dienen op te lossen binnen de eigen begroting; en

  2. dat het ongewenst is dat te voorkomen ontwikkelingen bij verbonden partijen bij de gemeente leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting;

Verzoekt het college mitsdien:

bovengenoemde mening van de raad in haar besturende en uitvoerende taak, inclusief het lidmaatschap van het Dagelijks of Algemeen Bestuur, consequent uit te dragen;

afschrift van deze motie te verstrekken aan de gemeenteraden en colleges van de andere bij de verbonden partijen betrokken gemeenten;

afschrift van deze motie te verstrekken aan alle verbonden partijen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

F. Daamen (PHB)
H. Verreck (PvdA)
P. Hazen (Stadspartij)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen