Motie Plusquin cs Afschaffing verhuur­ders­heffing


27 mei 2020

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 27 mei 2020;

Gelet op art. 28 van het Reglement van orde van de raad;

Constaterende dat:

- Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van stad, dorp en platteland;
- Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen;
- Huurders door deze maatregel nadelige financiële consequenties ondervinden, door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en de (sociale) woningbouw of door verhoging van de huren;
- Deze financiële maatregelen, die de woningverenigingen aan het Rijk moeten afdragen, gelijk staan aan ± 2,5 à 3 maanden huur per huishouden;
- Woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
- Tot nu toe alle bezwaren o.a. de koepel van woningcorporaties Aedes, de VNG, Bouwend Nederland, werknemers- en werkgeversverenigingen, de Woonbond en ook een groot aantal woningcorporaties zonder resultaat zijn gebleven;
- De verhuurdersheffing negatieve effecten heeft voor de woningvoorraad en negatief werkt voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen;

Verzoekt het college:
- Er bij de rijksoverheid namens de gemeente Heerlen op aan te dringen de verhuurdersheffing af te schaffen, zodat de woningcorporaties dit geld kunnen investeren in het verbeteren van hun woningbestand en in de leefomgeving.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

J. Horssels (PHB)
P. Hazen (Stadsspartij)
E. Tijdeman (FET)
L. Damen (OPH)
Y. Claessens (SP)
H. Verreck (PvdA)
J. Bertholet (D66)
M. Peters (CDA)
M. Van den Berg (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Ouderen Partij Heerlen, SP, CDA, VVD, D66, Partij Hoensbroeks Belang

Tegen

Hart-Leers