Motie Géron cs Onderzoek naar de oprichting van een lokaal & sociaal ener­gie­be­drijf


23 februari 2022

De gemeenteraad van de gemeente Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 23 februari 2022;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:

 • We in toenemende mate zien dat het inwoners van de gemeente Heerlen steeds meer moeite kost om hun oplopende energierekening te betalen;

 • Een van de manieren om dit voor een gedeelte op te lossen is om te komen tot de oprichting van een Heerlense Energie Maatschappij die tegen lagere tarieven energie kan leveren aan inwoners en klanten;

 • Die energie nog goedkoper geleverd kan worden uit projecten die door de gemeente zelf worden ontwikkeld of uit projecten van energiecoöperaties;

 • Er geen juridische, technische of andere belemmeringen lijken te zijn;

 • De opbrengsten van een Heerlense Energie Maatschappij ten gunste komen van de inwoners van Heerlen;

 • Duurzaam geproduceerde elektriciteit vrijgesteld is van energiebelasting en CO2-heffing;

  Verzoekt het college mitsdien met klem:

 • In het komende jaar een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een Heerlense Energie Maatschappij;

 • Hierover vóór de komende begrotingsbehandeling verslag te doen aan de raad.

  En gaat over tot de orde van de dag,

  Eliane Géron H. Verreck R. Meyer

  Partij voor de Dieren PvdA SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Unaniem

Tegen