Meer Burger­be­trok­kenheid


8 juli 2022

Motie ‘’Meer burgerbetrokkenheid’’

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 6 juli 2022; Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad; Overwegende dat:

 • Een onafhankelijke en onpartijdige burgerbetrokkenheid van groot belang is;
 • Uit het coalitieakkoord het voornemen blijkt om een onderzoek te doen naar de

  mogelijkheden van een burgerbegroting en burgerberaad;


 • Raadsleden een maatschappelijke functie moeten kunnen uitoefenen. Echter, bij

  een bestuurslidmaatschap bij een (buurt)stichting c.q. organisatie die volledig door de gemeente wordt gefinancierd, moet (de schijn van) belangenverstrengeling worden voorkomen.

  Spreekt uit dat:

 • Initiatieven inzake het realiseren en stimuleren van buurtstichtingen ondersteund moeten blijven;
 • Er werk moet worden gemaakt van een concrete uitwerking van onder andere burgerparticipatie, de burgerbegroting en de pilot burgerberaad;
 • Politieke verwevenheid tussen een bestuurslidmaatschap bij een buurtstichting en het raadslidmaatschap als onwenselijk wordt geacht.

  Verzoekt het college:

 • Om uiterlijk voor de begrotingsdebatten een concrete uitwerking aan de raad voor te leggen aangaande de uitwerking van onder andere burgerparticipatie, de burgerbegroting en de pilot burgerberaad en hierbij de griffie, waar van toepassing, moet worden betrokken bij de beleidsmatige ontwikkeling;
 • Nieuw beleid te ontwikkelen omtrent het buurtgericht werken, primair gericht op de stimulering van nog meer buurtinitiatieven;
 • In dit beleid onder andere richtlijnen te formuleren die de bovengenoemde politieke verwevenheid voorkomen dan wel bestrijden;
page1image48542512
page1image48531488

Elian Geron PvdD

Tahir Nefjodov GroenLinks

Timoer Reijnders SP

Hannie Heine CDA

Fred Daamen PHB

Henk Verreck PvdA

Tom Dragstra D66

Marc van den Berg VVD


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, GroenLinks, SP, VVD, Partij Hoensbroeks Belang, CDA, Partij voor de Dieren

Tegen

Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, Ouderen Partij Heerlen, Hart-Leers, Jongerenpartij

Lees onze andere moties

Motie Géron cs Onderzoek naar de oprichting van een lokaal & sociaal energiebedrijf

Lees verder

Realisatie van vrouwenopvang mét huisdieren en huisdierenopvang bij gastgezinnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer