Motie Géron Beperking overlast vuurwerk


18 december 2019

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen d.d. 18 december 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde;

Constaterende dat:

 • het afsteken van vuurwerk voor veel inwoners een manier is om de jaarwisseling te vieren,
 • dat vuurwerk telkens weer schade en overlast veroorzaakt;
 • mensen en dieren ernstig in hun leefomgeving aangetast worden;
 • vuurwerk bijzonder milieuvervuilend is, wat haaks staat op het streven naar een duurzame samenleving;

Overwegende dat:

 • dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van onderzoek concludeert dat de risico’s tijdens de Oud en Nieuwviering onacceptabel groot zijn;
 • politie, ambulance, brandweer, artsen hebben gepleit voor een vuurwerkverbod;
 • het pleidooi van de Nationale Politie voor een verbod op knalvuurwerk mede is ingegeven door het feit dat vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt;
 • het draagvlak voor vuurwerkvrijezones stijgende is;
 • gezien de uitkomsten van onderzoeken naar luchtkwaliteit voldoende bewezen is dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een gevaar is voor de volksgezondheid, met name voor mensen met luchtwegproblemen;
 • het aanwijzen van vuurwerkvrijezones een duidelijk signaal afgeeft;
 • duidelijkheid over waar wel en waar geen vuurwerk mag worden afgestoken kan leiden tot een lagere handhavingslast;

Roept het college op;

 • In het 1e kwartaal van 2020 met betrokken partijen in onze gemeente te onderzoeken wat de opties zijn om vuurwerkoverlast te beperken, bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare gebieden zoals zorgcentra, dierenverblijven en parken;
 • de raad hierover te informeren;
 • uiterlijk het tweede kwartaal van 2020 concrete voorstellen te doen hoe vuurwerkoverlast in Heerlen beperkt kan worden;

  En gaat over tot de orde van de dag.

Elian Géron

Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Unaniem

  Tegen