Motie Plusquin Actu­a­li­seren doel­stelling ener­gie­neu­tra­liteit


30 mei 2018

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen op woensdag 30 mei 2018;

gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

 • Het al weer enige tijd geleden is dat Heerlen zich aan de doelstelling “Energieneutraal in 2040” heeft verbonden;

 • Het kabinet inmiddels heeft besloten de gaswinning in Groningen zo spoedig mogelijk naar nul terug te brengen, en broeikasgas emissies met 49% terug te brengen in 2030;

 • VNG en IPO aan de kabinetsformateur een investeringsagenda hebben aangeboden, waarvan deel uitmaakt dat gemeenten in 2020 een planning gereed hebben voor aardgasvrije wijken;

  Overwegende dat:

 • Gezien deze ontwikkelingen een versnelling van de energietransitie op het bord ligt van iedere gemeente;

 • Met name de urgentie van aardgasvrije wijken nog veel groter is geworden;

 • De investeringsagenda VNG-IPO namens de gemeenten aan het kabinet is aangeboden;

  Van mening zijnde dat:

 • Vanwege bovengenoemde nieuwe ontwikkelingen, actualisering van het streefjaar 2040 voor energieneutraliteit aan de orde is;

 • Juist vanwege de grootte, zowel als de onvermijdelijkheid van de opgave een vroegtijdige planning noodzakelijk is;

  Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders mitsdien:

  • Met een voorstel te komen voor een doelstelling energieneutraliteit in 2030, of uiterlijk in 2035, en daarbij een uitvoeringsprogramma te voegen;
  • Dit voorstel uiterlijk 1 mei 2019 aan de raad aan te bieden;
  • Uiterlijk in 2020 een planning te hebben voor aardgasvrije wijken in de hele gemeente.

  En gaat over tot de orde van de dag,

 • Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen