Inbreng Kader­brief


23 juni 2020

Van wie is de stad, lezen we op posters van de milieufederatie in de stad.

Voorzitter, we vragen ons af hoe het College dat ziet.

Met toenemende miljoenentekorten leven we op de pof van toekomstige generaties.

We begrijpen heel goed dat er door de mondiale Coronacrisis veel aandacht uitgaat naar de gevolgen van de Coronacrisis voor de samenleving. Maar laten we niet vergeten dat de uitbraak van Corona geen toevalstreffer is. Vooraanstaande wetenschappers waarschuwen allang voor uitbraken van zoönosen. En het is ook zeker niet de enige crisis waar we ons in bevinden. Klimaatverandering werkt het ontstaan van nieuwe infectie- en longziektes alleen maar in de hand, aldus de Hoge Raad in het Urgenda-arrest (ons hoogste rechtsorgaan). We moeten deze twee crises dan ook niet los van elkaar zien. De directeur van de DNB zei het afgelopen week treffend:” Corona is een meteoriet, klimaatverandering een botsing tussen planeten”.

Voorzitter, daarom is dit dus niet het moment om het vergroenen van de stad en de klimaataanpak te laten verslappen. We zien dat wethouder Claessens de problematiek serieus neemt. We pleiten dan ook voor een budget bij de kadernota. Een budget dat past bij de enorme uitdaging waar we voor staan op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit en biodiversiteit.

De keuze om extra geld uit te trekken voor groenbeheer zou wat de PvdD betreft een ecologische meerwaarde moeten hebben. Dit betekent niet investeren in strak gemaaid gras met de ecologische waarde van beton.

En laat de burgers zien waarom we minder maaien, waarom de waterafkoppelingsmaatregelen, geveltuintjes en zonnepanelen zo belangrijk zijn. De wethouder heeft toegezegd dat hij gaat na denken over die communicatie, we willen graag horen wanneer we een concreet plan tegemoet kunnen zien.

Voorzitter, we vragen ons af van wie de stad is. Is de stad van automobilisten, of ook van kinderen, fietsers, wandelaars?

We kijken uit naar de plannen op het gebied van mobiliteit. Gaan we door met zoeken naar werkgelegenheid in fossiele sectoren zoals automotive waar nu weer honderden banen op de tocht staan? Gaan we door met gratis parkeren? Of gaat het College de stap nemen naar daadwerkelijke duurzame vormen van werkgelegenheid en vervoer? Over fossiele sectoren gesproken, we betalen nog steeds af aan de vorige reddingsoperatie van MAA. Wat heeft dat de stad nu opgeleverd?

We hebben te maken met vervoersarmoede, met Coronabeperkingen in het OV. Welke gevolgen heeft dat voor het Maankwartier? We hebben vragen gesteld over het aantal passanten vóór, tijdens en na Corona, en over de gevolgen van het vooralsnog niet doorgaan van de intercity EHV-HRL-Aken. Hebben we ons niet een te grote broek aangemeten met het Maankwartier?

We zien een buurt in opstand komen vanwege parkeerdruk bij de school. Maar Voorzitter, kinderen kunnen niet veilig fietsen in Heerlen. Er is geen handhaving op 30km zones, bijna niemand haalt het in zijn hoofd om met een jong kind naar school te fietsen. Of naar de stad. De fietsenstalling moet nu vaker nee verkopen.

Onze omgeving wordt onveilig gemaakt door rondscheurende automobilisten, quads en motorrijders. Klagers worden niet gehoord.En waarom? Mensen die bezwaar maken, worden niet gehoord. De Gemeentes Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zijn van plan maatregelen te nemen om de overlast van quads en luidruchtige motors terug te dringen. Wil Heerlen zich daarbij aansluiten of wachten we op het waterbedeffect in onze toch al geteisterde gemeente? Wat de PvdD betreft kun je met een goed mobiliteitsbeleid een aantal problemen aanpakken, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vervoersarmoede, vitaliteit en een de aantrekkelijkheid stad van de stad verbeteren. Dat vraagt niet alleen om extra budget. Ook is er meer en betere communicatie nodig om die ommezwaai te bereiken.

We vragen het College dan ook om een plan. Een plan over hoe we de gedaalde CO2-daling door minder autobewegingen gaan vasthouden als we de lockdown uitgaan. Graag een reactie.

Voorzitter, is onze stad ook van de burgers die initiatieven ontplooien zoals de Tiny House beweging?

Deze betrokken burgers die klimaatbewust willen wonen, lopen ondanks een aangenomen motie nog steeds tegen een papieren muur aan. Een aantal heeft zwaar teleurgesteld de stad verlaten of overweegt zich elders te vestigen? Is dat hoe we omgaan met burgers?
Over een aangenomen motie gesproken: hoe zit het eigenlijk met de uitvoering van de motie over de starterslening? Starters gebruiken die lening vaak om hun nieuwe huis te verduurzamen en de starterslening zorgt voor doorstroming in de sociale huursector? Waar blijft de uitvoering?

“Wanneer we samen werken bereiken we meer” lezen we in de kaderbrief.

Deze oproep kunnen we van harte ondersteunen.

Tóch, hebben we die samenwerking gemist op een aantal dossiers, zoals bij het vertrek van de gemeentesecretaris en de daaropvolgende brief van de OR. Waarop de voorzitter in februari heeft beloofd om uitleg te geven in de Raad. En dat is alweer 4 maanden geleden.
Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat het college door Corona vergeten is wie er aan het hoofd van het gemeentebestuur staat. Indien dat het geval is, wil ik het college daar wel aan herinneren. Dat is de gemeenteraad. Dat is ook grondwettelijk zo verankerd. Dit betekent dat zowel de burgemeester als de wethouders afzonderlijk van elkaar verantwoording verschuldigd zijn aan de Raad. Desalniettemin, schoot het college hier zwaar tekort in.

Verantwoording is wat ons betreft niet een presentatie in Schunck door een 1 kunstenaar. Een presentatie waarbij de Raad vervolgens moet constateren dat er een gevelplan wordt uitgevoerd zonder raadsvoorstel. Of nog erger: zonder dat de raad er überhaupt bij wordt betrokken. Of een ventiel dat in de LUMPSUM-regeling van JENS blijkt te zitten waardoor er een enorme bak geld bij moet, bijna 1,4 miljoen per jaar!
Voorzitter, het was ons niet bekend dat de gemeente Heerlen tegenwoordig tot de Sovjet-Unie behoort. In de rechtstaat Nederland kan de volksvertegenwoordiging immers niet zomaar over het hoofd gezien worden. Toch is dit gebeurd! Wat ons betreft wordt het hele JENS-dossier opengebroken en opnieuw voorgelegd aan de Raad, zie ook de opmerkingen van Amacura, Talent, Zuyderland en Parnassia Groep; toch niet de kleinste spelers in het jeugdzorgveld.

Verder dienen toezegging nagekomen te worden. We willen graag horen van onze voorzitter waarom het niet gelukt is om de uitwerking van de vuurwerkmotie die we samen met het CDA indienden en die raadsbreed werd aangenomen in december 2019 zoals beloofd in Q2 van 2020 gepresenteerd wordt aan de Raad?

Voorzitter, het lijkt haast een patroon te zijn van dit college. Ook over belangrijke ontwikkelingen missen we communicatie met de Raad.

We willen meteen de daad bij het woord voegen. We vragen om een toezegging van het College om in september met het presidium om tafel te gaan zitten.

Om te praten over samenwerking, communicatie, tijdige informatievoorziening, hoe we omgaan met vertrouwelijke stukken en een jaarplanning zodat ook de Raad weet welke stukken we wanneer kunnen verwachten. We hebben behoefte aan transparantie en duidelijkheid, aan samen vooruitdenken.

Dat is de richting die de Partij voor de Dieren aan het College wil meegeven. Een grondwettelijke richting.

Heerlen moet van en voor alle Heerlenaren zijn, waarbij alles wat kwetsbaar is zoals ouderen, kinderen in armoede, LHBTI, mensen van kleur maar ook natuur, dieren en klimaat beschermd dienen te worden.

Voorzitter,

Dank u wel.