Inbreng Plusquin Vast­stellen Zomernota 2020


24 juni 2020

Voorzitter,


“Voor wie is de stad?”, lezen we in de stad op posters van de Milieufederatie. We vragen ons af hoe het college dit ziet. Met de toenemende miljoenen tekorten leven we op de pof van toekomstige generaties. We begrijpen heel goed dat door de mondiale coronacrisis veel aandacht uitgaat naar de gevolgen van die coronacrisis voor de samenleving. Laten we niet vergeten dat de uitbraak van corona geen toevalstreffer is. Vooraanstaande wetenschappers waarschuwen al lang voor uitbraken van zoönose. Het is zeker ook niet de enige crisis waar we ons in bevinden. “Klimaatverandering werkt het ontstaan van nieuwe infecties en longziekten alleen maar in de hand”, aldus de Hoge Raad in het Urgenda arrest. We moeten deze twee crisissen dus ook niet los van elkaar zien. Ook de directeur van De Nederlandse Bank zei dat afgelopen week treffend: “corona is een meteoriet en klimaatverandering is een botsing tussen planeten”.

Voorzitter. Daarom is het dus niet het moment om het vergroenen van de stad en de klimaataanpak te laten verslappen. We zien dat wethouder Claessens de problematiek zeer serieus neemt. We pleiten dan ook voor een budget bij de komende Kadernota, dat past bij de enorme uitdaging waar we voor staan op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit en biodiversiteit. De keuze om extra geld uit te trekken voor groenbeheer zou wat de Partij voor de Dieren betreft een ecologische meerwaarde moeten hebben. Dat betekent dat je niet moet investeren in strak gemaaid gras met de ecologische waarde van beton. Het laat de burgers zien waarom minder maaien, de waterafkoppelingsmaatregelen, de geveltuintjes en de zonnepanelen zo belangrijk zijn. Als het gaat om communiceren heeft de wethouder het al toegezegd, maar wij willen graag een concreet plan tegemoet zien. Er zijn ook nog maatregelen die geld besparen. Voorzitter. We vragen ons af: “voor wie is die stad?” Is die stad van automobilisten, of ook van kinderen, fietsers en wandelaars? We kijken uit naar de plannen op gebied van mobiliteit. Gaan we door met zoeken naar werkgelegenheid in fossiele sectoren, zoals automotive, waar nu weer honderden banen op de tocht staan? Gaan we door met gratis parkeren of gaan we de stad nemen naar daadwerkelijke duurzame vormen van werkgelegenheid en vervoer?

Over fossiele sectoren gesproken, we betalen nog steeds af aan de vorige reddingsoperatie van Maastricht- Aachen Airport. Wat heeft dat de stad nu opgeleverd? We hebben te maken met vervoersarmoede, met de coronabeperkingen in het openbaar vervoer. Welke gevolgen heeft dat voor het Maankwartier? We hebben vragen gesteld over het aantal passanten, voor, tijdens en na corona en over de gevolgen van het vooralsnog niet doorgaan van de Intercity Eindhoven-Heerlen-Aken.


Hebben we ons niet een te grote broek aangemeten met het Maankwartier? We zien een toenemende parkeerdruk. Waar auto’s parkeren kunnen geen kinderen spelen. Kinderen kunnen niet veilig fietsen in Heerlen. Er is geen handhaving op 30km-zones. Bijna niemand haalt het in zijn hoofd om met kinderen naar de stad te fietsen of naar school. De fietsenstalling moet vaker een nee verkopen, omdat die vol is. Onze omgeving wordt onveilig gemaakt door rondscheurende automobilisten, quads en motorrijders. Mensen die bezwaar maken worden niet gehoord. We hebben al in het begin van de vergadering aangegeven dat de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem van plan zijn om maatregelen te nemen tegen die overlast, tegen die levensgevaarlijke situaties. We willen een reactie van het college. Gaan we ons aansluiten bij die maatregelen van Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten of wachten we op het waterbedeffect in onze toch al geteisterde gemeente?

Wat de Partij voor de Dieren betreft kun je met een goed mobiliteitsbeleid een aantal problemen aanpakken: klimaatverandering, luchtkwaliteit, vervoersarmoede, vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad verbeteren. Dat vraagt niet alleen om extra budget, maar er is ook een betere communicatie nodig om die ommezwaai te bereiken.

Overigens ligt er ook cofinanciering van het Rijk klaar. Ik kijk even naar achteren, naar de heer Sijstermans. We vragen het college dan ook om een plan. Een plan over hoe we de gedaalde CO2 daling door minder autobewegingen gaan vasthouden als we van de lockdown in een lockout gaan. Graag een reactie. Voorzitter. Is onze stad ook van de burgers die initiatieven ontplooien zoals de Tiny House Beweging? Deze betrokken burgers die klimaatbewust willen wonen, lopen ondanks een aangenomen motie nog steeds tegen een papieren muur aan. Een aantal heeft zwaar teleurgesteld de stad verlaten of overweegt dat nog. Is dat nou hoe wij omgaan met burgers?

Over een aangenomen motie gesproken, hoe zit het eigenlijk met de uitvoering van de motie over de startingslening? Starters gebruiken die lening vaak om hun nieuwe huis te verduurzamen. De starterslening zorgt voor doorstroming in de sociale huursector. Hoe zit het met die uitvoering? Ik weet dat Maastricht onlangs besproken is in het college van Gedeputeerde Staten. Hoe zit het met Heerlen?

"Wanneer we samenwerken, bereiken we meer", lezen we in de kaderbrief. Deze oproep kunnen wij van harte ondersteunen. We hebben toch die samenwerking gemist op een aantal dossiers. Bijvoorbeeld met het vertrek van de gemeentesecretaris, met de daarop volgende brief van de OR en de uitleg daarover. Verantwoording is ook wat ons betreft niet een presentatie in Schunck door een kunstenaar. Dat was een presentatie waarbij de raad vervolgens moest constateren dat een gevelplan wordt uitgevoerd zonder raadsvoorstel, of nog erger: zonder dat de raad er überhaupt bij betrokken wordt. Toch is dit gebeurd. Of, en dat is ook vaker gezegd vanavond, het ventiel en de Lumpsumregeling van JENS. Hierdoor moet er een enorme bak met geld bij: bijna 1,4 miljoen euro per jaar. Wat ons betreft wordt het hele JENS-dossier opnieuw bekeken, opnieuw besproken en opnieuw voorgelegd aan de raad.

Verder dienen toezeggingen ook nagekomen te worden. We willen graag van onze voorzitter horen waarom het niet is gelukt om de uitwerking van de vuurwerkmotie die we samen met het CDA indienden en die raadsbreed werd aangenomen in december 2019, zoals beloofd, in het tweede kwartaal van 2020 te presenteren aan de raad.

Voorzitter. Het lijkt soms bijna een patroon te zijn. Ook op belangrijke zaken missen we die communicatie met de raad. We willen daarom de daad bij het woord voegen. We vragen om een toezegging van het college om jaarlijks met de fractievoorzitters, of met de hele raad, apolitiek aan tafel te zitten om te praten over samenwerking, communicatie, tijdige informatievoorziening, hoe we omgaan met vertrouwelijke stukken en een jaarplanning, zodat wij ook als raad weten welke stukken we wanneer kunnen verwachten. We hebben behoefte aan transparantie, aan duidelijkheid en aan samen vooruit denken. Dat is de richting die de Partij voor de Dieren wil meegeven van en voor alle Heerlenaren, waarbij alles wat kwetsbaar is, zoals ouderen, kinderen en armoede, LHBTI, mensen van kleur, maar ook natuur, dieren en klimaat beschermd dienen te worden.

Dank u wel.