Bijdrage Mariska Jansen inzake BS Windekind


Commissie Econo­mische Stimu­lering 10 juni 2020

10 juni 2020

Voorzitter,

Voor het huisvestingsprobleem moet een oplossing gevonden worden! Voor het nieuwe schooljaar begint!

Ik dank de drie insprekers voor hun betoog en heldere uitleg. Ik begrijp de boosheid van de omwonenden. Het is een misser dat de gemeente niet heeft gecommuniceerd.

Echter:

De PvdD maakt zich grote zorgen over de huidige situatie. Kinderen krijgen nu 1 tot 2 dagen per week geen les. Als niet alle kinderen dagelijks les krijgen op school, ontstaan hierdoor ONGELIJKE KANSEN VOOR KINDEREN in Heerlen! Dit moet op welke manier dan ook voorkomen worden! De gemeente is hier verantwoordelijk voor!

Hoe kan het dat je als ouder je kind elke week 1 tot 2 dagen thuishoudt, je de leerplichtambtenaar op je stoep hebt staan, terwijl als het college een misser maakt waardoor een school genoodzaakt is om de leerlingen niet volop les te geven, dit niet als leerplichtschending wordt gezien?

Verder kan niet van ouders verwacht worden dat ze hun kinderen thuis houden vanwege huisvestingsproblemen van de school. Ouders worden hier de dupe van doordat zij extra vrij zouden moeten nemen, opvang moeten regelen etc. terwijl de kinderen les zouden moeten krijgen.

In de besluitenlijst van het college staat nota bene onderwijsachterstand als prioritair thema genoemd.

Het huisvestingsprobleem is al aan de orde geweest op 28 juni 2017, toen in de Raad het Integrale huisvestingsplan werd vastgesteld. Bij ingrijpende wijzigingen in de leefomgeving hoort overleg met de bewoners uit de omgeving. Hiervoor heeft het college jaren de tijd gehad. Er lijkt sprake van slechte communicatie; niet alleen met de buurtbewoners, maar ook binnen het college. Hoe is dit te verklaren?

Hieronder wil ik ingaan op enkele argumenten van de wijkraad.

  • Ik begrijp de emoties van de buurtbewoners. In de brief aan de gemeenteraad worden echter twee zaken gekoppeld die los van elkaar gezien moeten worden, namelijk de uitbreiding van Windekind met noodlokalen en de verkeersproblematiek.

  • De bouw van noodlokalen is NIET omdat Windekind een “ongebreidelde expansiedrift” bezigt, maar omdat er al jaren een huisvestingsprobleem is voor het aantal bestaande leerlingen en voor kinderen uit andere delen van het land.

  • Het lokaal voor buitenschoolse opvang wordt meegenomen bij de noodlokalen, omdat het de meest praktische oplossing is. Misschien kan het college hier meer over zeggen, evenals over de beoogde peuterspeelzaal?

  • Het verkeersprobleem staat los van de plaatsing van de noodlokalen. Hier past het de gemeente om fietsstimulerende maatregelen te nemen, alsmede om structureel te controleren op verkeersovertredingen en sociale overtredingen en zo nodig verkeersmaatregelen te nemen waardoor minder hard gereden kan worden. Kan de gemeente dit toezeggen? Tevens kan in overleg met de school gesproken worden over verschillende aanvangstijden voor onder- en bovenbouw om de drukte te spreiden.

  • De wijkraad stelt voor om gebruik te maken van huisvesting elders in Heerlen i.p.v. het plaatsen van noodlokalen en veronderstelt dat dit de toename van mobiliteit tussen de wijken beperkt. Deze toename zal echter juist groter worden, omdat veel ouders van meer dan één basisschoolkind dan naar verschillende locaties moeten rijden om hun kinderen naar school te brengen.

Graag een reactie van het college.