Bijdrage Géron Ziens­wijze op de begroting Veilig­heids­regio Zuid-Limburg 2019, begroting Meld- en Coör­di­na­tie­centrum 2019 en begro­tings­wij­zingen 2018


30 mei 2018

Voorzitter,

aanleiding voor mijn betoog is het feit dat in de jaardocumenten van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2017 (de VRZL) en in de begrotingsstukken, de kerncentrale in Tihange niet wordt genoemd,er is nergens een uitwerking of investering in de begroting die ook handen en voeten geeft aan (internationale) acties rond dit verhoogde risico.

De Partij voor de Dieren is van mening dat dit een gemis is dat wij als gemeente Heerlen niet kunnen tolereren vanwege de veiligheid van onze bewoners. De taak van de VRZL is om iedereen die in haar gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheid)risico’s, bij rampen en crises, en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op risico’s en om de gevolgen van een incident te bestrijden. De kerncentrale Tihange is opgenomen in het VRZL rampenplan.

Echter, ondanks vele onderzoeksrapporten die het tegendeel bewijzen, acht de VRZL de kans op een calamiteit zeer klein. Aan de andere kant worden er wel jodiumtabletten uitgedeeld. Kennelijk is het risico toch zeker niet te verwaarlozen.

De roep om algehele sluiting van de centrale wordt steeds sterker. Burgers gaan de straat op, organiseren de 90km lange mensenketting, eisen dat de pensioengelden uit de financiering van Tihange worden teruggetokken. Aan president Macron is gevraagd de staatsgelden te onttrekken aan Engie en er is aangifte gedaan door Nederlanders tegen de Belgische staat, de Fanc en de uitbater van de kerncentrale.

De VRZL heeft de neiging zich te verschuilen achter de landelijke overheid of de de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Het is aan de politiek (de 18 gemeenten die lid zijn van de VRZL) om te bepalen welke risico’s wel of niet maatschappelijk acceptabel zijn. Zolang de kerncentrale van Tihange operationeel is, dient de veiligheidsregio zich voor te bereiden op alle mogelijke risico’s en daartoe ook de financiele mogelijkheden te hebben.

De samenwerking met buurlanden en instanties mag op papier goed zijn geregeld, als zich echt een ramp voordoet, is de kans groot dat het gezamenlijk optreden „niet goed zal verlopen,” (er is geen evacuatieplan). Dit is uitgebreid onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

De aanbevelingen van de OVV zijn o.a. gericht op verbeterpunten in de grensregio op het gebied van de planvorming, de informatievoorziening aan de bevolking, de crisiscommunicatie en crisisbesluitvorming. Er is een groot aantal betrokken partijen (regionaal, nationaal, internationaal) hetgeen een afdoende reactie in geval van een calamiteit gecomplceerd maakt.

De volgende vragen wil de PvdD beantwoord zien, alvorens er ingestemd wordt met de voorgelegde begrotingen.

1 de VRZL heeft al een half jaar lang niet meer gesproken over Tihange

(volgens website, link documenten). Vind het college ook dat Tihange op nummer één

moet staan op het lijstje van de VRZL ?

2 Is het college van mening dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de

Veiligheid moeten worden geïmplementeerd ?

3 Is het college dan ook van mening dat er budget dient te worden vrij gemaakt

4 Is het college er van overtuigd dat de oude, krakkemikkige kerncentrale

al 10 jaar geleden gesloten had moeten worden. De tijd is op.

Concluderend:

de PvdD is van mening dat deze vragen eerst dienen te worden beantwoord door de VRZL. Zonder specificatie van maatregelen en kosten die gepaard gaan met de uitvoer van de aanbevelingen in het OVV rapport in concreto kan de voorliggende begroting niet worden goedgekeurd door de gemeente Heerlen. De VRZL heeft wel enige ambitie maar we missen een duidelijke uitwerking en bijbehorende investeringen van deze noodzakelijke herpositionering van deVRZL in relatie met de direct omringende regio’s in Duitsland en België.