Bijdrage Plusquin Begroting 2019 Tweede termijn


Tweede termijn

9 november 2018

Voorzitter,

De PvdD is erg blij dat het College de moties Riooltrapjes, Steenbreek en Regenboogzebrapaden in aangepaste vorm omarmt. We zullen ook de motie Sjoemelstroom in gewijzigde vorm indienen zodat de wethouder met een duidelijke wens van de Raad op pad kan gaan.

Op het budget van de Dierenbescherming en de noodzaak van TNR project zullen we op een later tijdstip uitgebreider terugkomen.

Dan het vuurwerk Voorzitter.

Het is de gevaarlijkste dag van het jaar.

Politie, brandweer, oogartsen, longartsen, patiëntenverenigingen en dierenbeschermers pleiten voor een verbod, conform het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Eerder dit jaar stemde een kamermeerderheid van oa CDA, SP, D66, PvdA en Christenunie voor de plannen om een lokaal verbod mogelijk te maken. De PvdD, Groen Links en 50+ wilden een landelijk vuurwerkverbod.

We zullen in de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen om de mogelijkheden voor een verbod in Heerlen te onderzoeken, buurtinitiatieven te stimuleren en al in 2018 vuurwerkvrije zones bij zorgcentra, dierenverblijven in en natuurgebieden te realiseren.

Omwille van de veiligheid en gezondheid van patiënten, hulpverleners en dieren.

Dan onze motie over het stoppen van subsidie geven aan een winstgevende luchthaven.

Voorzitter, we hebben gisteren een brief ontvangen waarin de subsidie genoemd wordt. We hebben echter geen subsidierelatie, geen subsidievoorwaarden of een overeenkomst gezien! Hoe kun je nu als gemeenteraad niet 1 maar 2x over je eigen graf heen regeren?

Voorzitter, we geven miljoenen uit aan jeugdzorg maar we zadelen diezelfde jeugd wel op met de gevolgen van luchtvervuiling en klimaatchaos door 1 mio euro te doneren aan een winstgevend vliegveld.

De schadelijke gevolgen van ultrafijnstof en lawaai zorgen veel gezondheidsklachten, dat wordt ook steeds duidelijker en het verzet tegen de uitbreiding van MAA groeit. Het aantal boze moeders en bezorgde artsen die zich verenigen neemt gestaag toe.

Als wij in Heerlen de gezondheid van onze inwoners en de gevolgen van de klimaatverandering serieus willen nemen dan gaan we niet met ons karige gemeenschapsgeld een winstgevende luchthaven spekken. Dat geld kunnen we beter gebruiken. Wat ons betreft aan duurzame initiatieven voor het aantrekkelijker maken van onze stad. Of om duurzame ondernemers een extra steuntje in de rug te geven. Of om armoede te bestrijden.

En dat je daar als gemeente gewoon op terug kunt komen dat heeft gemeente Eijsden Margraten al lang geleden laten zien. De burgemeester van Eijsden Margraten heeft vorige week burger opgeroepen om hem te steunen in zijn strijd tegen de onaanvaardbare overlast van vliegverkeer, ook van MAA. Laten we die oproep ter harte nemen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.