Bijdrage Plusquin Begroting 2019


Eerste termijn

9 november 2018

Voorzitter,

De begroting die voor ons ligt is werkelijk adembenemend.Letterlijk adembenemend omdat er onvoldoende geld is gereserveerd voor de aanpak van de knelpunten voor luchtkwaliteit. WHO kwam vorige week met een schokkend rapport, 93% van de kinderen ademt vervuilde lucht in waardoor ze ziek worden. In Heerlen scoren we matig op de EU normen voor fijnstof en deze normen zijn niet eens gezondheidskundige normen. We scoren erg laag op allerlei duurzaamheidslijstjes. Hoe gaan we onze inwoners beschermen? Graag een reactie van het College.

Adembenemend omdat klimaatverandering een bedreiging vormt voor alle inwoners van Heerlen. We zadelen de generaties na ons op met de gevolgen van ons handelen. Voorzitter, we staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat maar deze begroting komt niet eens in de buurt van Parijs.

We willen graag een overzicht wat er allemaal onder het Programma Duurzaamheid gaat vallen. Denkt het College werkelijk met een budget van 258.000 voor middelen en capaciteit samen de duurzaamheidsdoelstellingen te halen? Graag een reactie van het College.

Klimaatverandering zal tot grotere perioden van droogte en grotere wateroverlast gaan leiden. Daar zijn niet alleen mensen de dupe van, ook dieren. Jaarlijks sterven er miljoenen kleine zoogdieren en amfibieën een wrede dood in Nederlands rioleringssystemen, terwijl dat met een eenvoudig riooltrapje kan worden voorkomen. Als gemeente hebben we een zorgplicht, dat is art 1.11 vd Wet natuurbescherming, om nadelige gevolgen voor in het wild levende dieren te voorkomen, dan wel om maatregelen te treffen. We dienen vandaag een motie in waarin we het College oproepen om in Heerlen samen met natuurorganisaties een inventarisatie te maken en met een Plan van Aanpak te komen, zodat dit PvA deel kan uitmaken van het Gemeentelijk Riool Plan.

De grotere wateroverlast zal ook tot grotere kosten gaan leiden. We kunnen als gemeente de openbare ruimte vergroenen maar bijna de helft van de stad wordt bewoond. Door aan te sluiten bij het platform van operatie Steenbreek krijgt Heerlende beschikking over communicatie, onderzoek en bijeenkomsten. Steenbreek zorgt voor samenhang in eventuele bestaande projecten en initiatieven. Het behoeft geen betoog dat het ont-tegelen van tuinen van groot belang is om overbelasting van het rioleringssysteem te voorkomen, daarbij is het doeltreffend tegen hittestress en is het natuurlijk goed voor de biodiversiteit. (kosten 2500euro pj)

Ook als gemeente moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Zolang onze stroomleveran-cier... goedkoop aan buitenlandsegaranties van oorsprong kan komen zal er niet meer groene stroom worden geproduceerd. Als gemeente kun je kiezen voor een energieleverancier die daadwerkelijk, additioneel, groene stroom opwekt, liefst van Nederlandse zon en wind. Dat hoeft helemaal niet duurder te zijn en als we het in Parkstad verband inkopen is dat alleen maar voordeliger. En het past natuurlijk ook in de afspraken die gemeenten met het Rijk hebben gemaakt (2015) om alleen nog maar duurzaam in te kopen. We zullen daarover een motie indienen.

En terwijl we worstelen met een miljoenentekort in Heerlen wordt er jaarlijks een subsidie van 100.000 euro gegeven aan MAA.

Vliegen is niet alleen klimaatkiller nummer 1, het zorgt ook voor veel geluidshinder en luchtvervuiling, door met name roet en ultrafijnstof.En ja, dat is ook ons probleem want de uitstoot vindt op grote hoogte plaats waardoor deze niet alleen in Beek neervalt maar ook vele kilometers verder. Ik haalde eerder het WHO rapport aan over de gevolgen van luchtvervuiling voor kinderen.

We zijn omsingeld door vliegvelden maar liefst 12 stuks, vluchten kan niet meer zo lazen we recent in de Limburger. Vlieglawaai en ultrafijnstof zorgen voor meer geluidshinder en een grote milieubelasting Luchtvervuiling kost ons maanden van ons leven. De PvdD vindt dat we deze subsidie van 100.000 euro beter kunnen besteden aan duurzame in plaats van levens verkortende initiatieven en we zullen vandaag een motie over indienen die oproept tot het stoppen met geven van 100.000 euro per jaar aan eenluchthaven die inmiddels met winst geëxploiteerd wordt.

Er zijn nog meer verstikkende cijfers Voorzitter, de dag nadat bekend werd dat Venlo, Maastricht, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade en Beek miljoenen krijgen uit de ‘ stroppenpot” worden we geconfronteerd met een budgetoverschrijding van 1,5 mio euro op het Sociaal Domein. Waren we met dit tekort erbij wel in aanmerking gekomen voor de “ stroppenpot” van het Rijk? Graag een reactie van de wethouder.

RTL4 besteedde 3 november aandacht aan de relatie tussen gezondheid van kinderen en armoede, op de kaart kleurt Heerlen beschamend dieprood. Op welke wijze gaat het College zich inzetten om ervoor te zorgen dat huishoudens meer te besteden hebben? Wat wordt de aanpak op het gebied van preventie van kinderarmoede? Kan het College al concrete voorbeelden/resultaten geven? Graag een reactie.

Voorzitter, we hebben in de begroting gezocht naar het woord dierenwelzijn. Het woord komt 1x voor, dat we een wethouder Dierenwelzijn hebben, waar we natuurlijk blij mee zijn. Maar verder in de begroting geen woord over dieren en dierenwelzijn. In de antwoorden op onze vragen lezen we dat de Dierenbescherming 40.000 euro meer nodig heeft om de wettelijke taken voor ons uit te voeren. Voorzitter, de PvdD wil eigenlijk de hondenbelasting het liefst afschaffen in Heerlen, in navolging van andere gemeenten. Het is een gedateerde belasting, ooit ingesteld om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan en als transportbelasting voor hondenkarren. Inmiddels zijn hondeneen gezinslid, mensen voelen zich minder eenzaam en veiliger met een hond. Helaas komen er door armoede, scheidingen en impulsaankopen nog steeds veel dieren op straat en in het asiel terecht.

Bent u bereid om vanuit het budget van de hondenbelasting tegenmoet te komen aan de vraag van de Dierenbescherming? En ook budget te reserveren voor een TNR project voor zwerfkatten? Dat zou voor de PvdD een mooi compromis zijn.Graag een reactie van het College.

Tot slot Voorzitter willen we nog aandacht besteden aan veiligheid. Veiligheid op straat, we hoorden van het kindercollege dat veiligheid een belangrijk thema is rondom de scholen maar ook via onze achterban bereiken ons signalen van bezorgde ouders over onveilige situaties met hardrijders op plekken waar kinderen wonen, spelen en over moeten steken. Hoe gaat het College de veiligheid van kinderen, op straat, verbeteren? Graag een reactie.

Veiligheid tijdens de onveiligste nacht van het jaar, de jaarwisseling. Politie, brandweer, oogartsen, longartsen, patiëntenverenigingen en dierenbeschermers pleiten voor een uitfasering van vuurwerk. De onderzoeksraad voor veiligheid kwam in een helder rapport met een duidelijk advies: verbied knalvuurwerk en siervuurwerk. Is het College bereid om hulpverleners, mensen met longklachten, kinderen, huisdieren en in het wild levende dieren te beschermen en alvast beperkende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones rondom zorgcentra, dierverblijven en natuurgebieden?

Veiligheid voor mensen die vanwege hun geaardheid al maandenlang geterroriseerd worden bij hun eigen woning. Ondanks de inzet van onze burgemeester en ondanks de status van Regenboogstad. We zouden graag een breed gedragen voorstel indienen om een extra statement te maken voor de veiligheid en acceptatie van LHBTI in onze stad door de aanleg van één of meerdere regenboogzebrapaden waarvan één in het gebied Maankwartier, stations-straat, Auroraflat.

Tot zover de eerste termijn