Begro­tings­bij­drage 6 en 7 november 2019


6 november 2019

Voorzitter,

Samen de vruchten plukken, zo opent de, dit keer sluitende, begroting.
De PvdD vindt dat iedereen de vruchten moet kunnen plukken.
We staan voor een grote uitdaging om de toekomst gezond, leefbaar en sociaal te houden. Een van 3 miljoen euro is erg krap. En hoe gaat dit

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld, zoals het einde aan armoede en ongelijkheid, het bevorderen van veiligheid en duurzaamheid.
De VNG geeft per doel een aantal suggesties die je als gemeente kan overnemen.

De 17 sustainable development goals bieden een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. De doelen dagen de gemeente uit direct bij te dragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten, en vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. PvdD hecht grote waarde aan de 17 doelen en dient daarom vandaag een motie in om van Heerlen een Global Goal gemeente te maken. We hopen dat deze op brede steun kan rekenen. 82 gemeentes gingen ons voor.

Klimaatdoelen vormen een onderdeel van de sustainable development goals. Er ligt een grote uitdaging voor ons om klimaatdoelen te realiseren. Urgenda heeft hiertoe een 40 puntenplan gelanceerd. In de Tweede Kamer heeft dit plan geleid tot een aangenomen motie om deze punten uit te voeren (o.a. PvdD CDA, D66,

GL, SP) Ook voor er goed in die in veel geen geld maar een

duurzaamheidsfonds

fonds

concreet

gevuld

worden?

PvdA,

50PLUS,

gemeenten

gevallen

kosten,

we een inomde overte dieop zijn.

het dat het is om bij één te met

zitten

besparing

uitvoerbare

opleveren. D

punten

aarom

dienen

vandaag

motie

Urgendapunten

nemen

gemeentelijk

niveau

bruikbaar

Onder

kopje

Circulaire

economie

wordt

vermeld

minimaal

sloopproject

van een Kan het

Kan het één

gemeentelijk

gebouw

duurzame

sloopmethode.

College

uitleggen

slopmethode b

edoeld

wordt?

College t

oezeggen

daadwerkelijk

bij

minimaal

sloopproject

gemeentelijk

gebouw

duurzame

sloopmethode

gebruikt

worden?

een

wat met een dat in 2020

zal

Een diemeteen aan een aan
is de JA / JA Door het geen

je een jaja hebt, kan er een grote en op CO2 per maar

heeft een dan de Na al snel zo’n 13 met de

van de ja / We een om dat te

van een

een

streven

experimenteren

duurzame

andere

drukwerk te

maatregel

minimum

kosten

maximum

effect

kan b

ereiken

sticker.

omdraaien

van de op

norm,

nzij

sticker

besparing

papier

uitstoot

huishouden

gerealiseerd

worden.

Recyclen

is CO2

goed,

voorkomen

is

beter.

Want de p

apierindustrie

grotere

uitstoot

luchtvaart.

Amsterdam

volgden

andere

gemeenten

invoering

ja-sticker.

zullen

vandaag

motie i

ndienen

goede

voorbeeld

volgen.

De tarieven vastrecht van de afvalstoffenheffing stijgen met 14,5% (Pag. 119 woonlasten grafiek) Oorzaak hiervan is een kostenstijging bij de RD4 (€ 1.300.000) Om deze kosten omlaag te brengen is een beter scheiding van afval noodzakelijk.

In Heerlen blijven we meer dan 100 kilo restafval pppj produceren terwijl gemeente Horst nog maar 23 kilo pppj produceert. Ook nemen in Heerlen het aantal dumpingen in de openbare ruimte toe terwijl deze in Horst aan de Maas nauwelijks voorkomen. Voorzitter, afval dat er niet is hoef je niet te verwerken.

Kan het College toezeggen om te bekijken of de methode Horst toepasbaar is voor Heerlen?

Hoe kan iedereen de vruchten gaan plukken in het centrum, Voorzitter?
Er ligt een grote uitdaging om de bezoekersaantallen van het nieuwe station omhoog te krijgen. Veel kleine ondernemers hebben de leegloop in de binnenstad niet overleefd. Terwijl juist zij de couleur locale geven aan Heerlen. Ook de veiligheid laat te wensen over. Het transgenderstel dat landelijke bekendheid kreeg omdat ze zich genoodzaakt zagen te verhuizen, kan nog steeds geen gebruik maken van het prachtige station vanwege de probleemjongeren. Kan het College toezeggen om deze problemen te onderzoeken?

In Zuid Limburg bestaat er een behoefte aan doorstroom van woningen. Starters die een eigen huis willen kopen, komen door stijgende kooprijzen en strengere hypotheekeisen vaak net een stukje financiën tekort. De Startersregeling die provincie Limburg aanbiedt, voorziet in een behoefte dmv een overbrugging in de vorm van een lening. In de aangesloten gemeenten, er zijn maar 3 gemeenten in Limburg die nog niet meedoen, wordt er door een kwart van de deelnemers ook aan verduurzaming van de woning gedaan. Ook komen er sociale huurwoningen vrij omdat de doorstroom op gang komt. Bovendien houd je met een betaalbare woning meer jongeren hier.

De PvdD zal vandaag een voorstel indienen om ook in Heerlen deel te nemen aan de startersregeling.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de leefomgeving geven aan dat 1 op de 10 Heerlenaren lijdt aan vervoersarmoede. We horen dat de wethouder onder meer gaat inzetten op meer fietsen. Een goed plan, echter de PvdD vindt dat dan ook meteen de onveilige situaties in Heerlen aangepakt moeten worden, evenals de slechte luchtkwaliteit. Hoe gaat het College dat aanpakken? En hoe staat het met de gratis bus naar het centrum uit het coalitieakkoord? Graag een reactie van het College.

De bezuinigingen op groenbeheer leiden tot klachten van omwonenden. De PvdD ziet kansen om de biodiversiteit te vergroten en de kosten te verlagen door een andere vorm van aanplant en een ander maaibeleid. Plant bomen en struiken aan die belangrijk zijn als voedsel voor insecten en vogels. Het niet opruimen van bladeren, als dat niet tot gevaarlijke situaties leidt, bespaart geld en is belangrijk voor egels en andere kleine diertjes. Belangrijk is om in gesprek te gaan met de buurtbewoners, om ze mee te nemen in het belang van biodiversiteit en waarom er een groenbeheer 2.0 zo hard nodig is.

Vorig jaar diende de PvdD de motie Steenbreek in, en we zijn verheugd te lezen dat er aansluiting wordt gezocht met Ik Groen Het en de afkoppeling van hemelwater. Kan het College een overzicht verstrekken van de gerealiseerde Steenbreek projecten en de ambitie voor 2020? (in oppervlakte en projecten)

En welke vruchten plukken de dieren in onze stad? Dit College heeft het afgelopen jaar meerdere malen laten zien dat ze het vermaak van mensen boven het welzijn van dieren stelt. Is het College het met de PvdD eens dat als dat je keuze is, dat je als gemeente dan wel eisen kunt stellen aan de borging voor dierenwelzijn in de vergunningverlening? Voor rekening van de initiatiefnemer. We zien dat de wethouder dierenwelzijn is verdwenen in de begroting. We willen graag een reactie van het College waarom dierenwelzijn is geschrapt en wat de wethouder Dierenwelzijn in zijn eerste en enige jaar heeft bereikt.

Qua armoede, eenzaamheid en gevoel van veiligheid hebben we nog grote stappen te maken. Dit College heeft er wederom voor gekozen om de rekening te leggen bij burgers die vaak uit gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid kiezen voor een hond. Het overgrote deel van de hondenbelasting die tot de hoogste van het land behoort in een stad die de armste inwoners heeft, wordt gebruikt om het begrotingsgat te vullen. De PvdD vindt dat de hondenbezitter onevenredig belast wordt en dient vandaag een motie in om de hondenbelasting af te schaffen. De financiering zien we in een handhaving of geringere verlaging van het percentage OZB voor woningen. Volgens de PvdD is dit een eerlijkere verdeling.

Om armoede tegen te gaan, investeert Heerlen in de Kredietbank Limburg. Kleine schulden kunnen gigantisch worden door incasseringsbedrijven die groot financieel profijt hebben van hun werk ten koste van de schuldenaren. Wat dat betreft wil de PvdD ook een compliment maken voor de gewijzigde aanpak met de saneringskredieten.

Voorzitter, de PvdD wil met deze voorstellen Heerlen duurzamer, socialer en toekomstbestendiger maken en we zien uit naar de reactie van het College.