Zorgen over recyclen kunstgras


Indiendatum: 20 sep. 2018

1.Bent u bekend met de uitzending van Zembla ‘de kunstgrasberg’ van 12 september j.l.?

2.Is er behalve op sportvelden ook kunstgras elders toegepast in de openbare ruimte en zo ja, sinds wanneer, waar en hoe groot is oppervlakte?

3.Zijn er overeenkomsten afgesloten voor het verwijderen en recyclen en met wie? Met welk bedrijf of bedrijven is de gemeente Heerlen voor de afvoer en recycling in zee gegaan?

4.Welke kosten staan per jaar begroot voor het afvoeren en recyclen van kunstgrasvelden?

5.Op wie worden de kosten verhaald voor het verwijderen en recyclen?

6.Zijn er reeds afgeschreven kunstgrasmatten afgevoerd, zo ja, door wie, hoeveel, en wanneer?

Uit het onderzoek van Zembla blijkt, dat er in Nederland geen recyclefa- briek staat voor kunstgrasvelden. De verwerkingscapaciteit in Nederland is dus nihil. Toch blijken er dure contracten te worden afgesloten om te recyclen.

7.Kan de gemeente erop toezien dat velden eerst dan worden vervangen als de capaciteit en mogelijkheid tot recyclen er daadwerkelijk is?

8. Bent u bekend met het landelijke afvalbeheerplan (LAP) waar wordt gestreefd naar produkthergebruik en recycling ?

9. Hoe kunnen bedrijven aangepakt worden die toegezegd hebben de grasmatten te recyclen maar dat niet doen ?

10. Is het college ook de mening toegedaan, dat, gezien de schadelijke gevolgen voor het milieu (zware metalen en microplastics), het aanleggen – en daarmee moeten vervangen - van kunstgrasvelden in de toekomst dient te worden heroverwogen ?

(https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg)

Onderzoeksjournalisten hebben misstanden met de recycling van kunstgras aan de kaak gesteld. Enkele Nederlandse bedrijven hebben in plaats van kunstgras te recyclen, kunstgras onreglementair opgeslagen of elders gedumpt. Ze laten zich betalen voor afvoer én recyclen. Dat laatste komen ze niet na. Ook is duidelijk dat er in Nederland geen recyclefabriek staat voor kunstgrasvelden, de capaciteit in Nederland is dus nihil. In de uitzending van Zembla wordt er één Deens bedrijf getoond dat dit materiaal volgens de regels lijkt te verwerken. Er lijkt dus sprake van een groot gebrek aan capaciteit, want kunstgras wordt wereldwijd massaal toegepast. De gang van zaken in Nederland voor wat betreft de recycling kan dus worden aangeduid als misdadig.

PvdD is in het algemeen geen voorstander van het gebruik van plastic, dat is meestal slecht voor mens, dier en natuur.

Bovendien vertoont een kunstmatige omgeving zoals een kunstgrasveld geen natuurlijk leven. Op echte grasvelden vinden insecten hun weg en vogels kunnen er fourageren. De biodiversiteit is dus ook nu weer in het gedrang. Dit zou zwaarder moeten wegen dan enkele malen per jaar een grasveld af te moeten keuren vanwege ongunstige weersomstandigheden. Willen we echt steeds meer in een kunstmatige plastic omgeving leven ?

Welke toekomst scheppen we daarmee voor de kinderen ?

Indiendatum: 20 sep. 2018
Antwoorddatum: 22 okt. 2018

Vraag 1.

Bent u bekend met de uitzending van Zembla ‘de kunstgrasberg’ van 12 september j.l.?

Antwoord.

Ja, daar heeft het college kennis van genomen.

Vraag 2.

Is er behalve op sportvelden ook kunstgras elders toegepast in de openbare ruimte en zo ja, sinds wanneer, waar en hoe groot is oppervlakte?

Antwoord.

Ja, sinds 2006 wordt kunstgras op diverse locaties in de gemeente Heerlen toegepast. Dit is niet alleen bij sportvelden het geval maar ook bij ondergronden van speeltoestellen en kleine voetbalveldjes. De oppervlaktes kennen daarmee vanzelfsprekend diverse afmetingen.

Vraag 3.

Zijn er overeenkomsten afgesloten voor het verwijderen en recyclen en met wie? Met welk bedrijf of bedrijven is de gemeente Heerlen voor de afvoer en recycling in zee gegaan?

Antwoord.

Het verwijderen en recyclen van versleten matten maakt onderdeel uit van bestekken cq. contracten met aannemers die nieuwe kunstgrasmatten leggen. De leverancier levert de nieuwe mat aan de aannemer en de aannemer zorgt voor verwerking van de oude mat. Verwerking van de oude mat maakt onderdeel uit van het totale vervangingsbestek waarin de desbetreffende aannemer te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving dient te voldoen. Afvoer vindt plaats volgens de

op dat moment geldende afvalstoffenwetgeving. Berichtgeving vanuit de aannemer over afvoer van kunstgras naar bevoegde verwerker wordt door aannemer afgegeven aan ons als opdrachtgever.

Vraag 4.

Welke kosten staan per jaar begroot voor het afvoeren en recyclen van kunstgrasvelden?

Antwoord.

We hanteren hiervoor geen separate begroting, het bedrag voor afvoer en recycling is verdisconteerd in de prijs voor het realiseren van een totaal nieuw kunstgrasveld c.q. vervanging van een versleten toplaag.

Vraag 5.

Op wie worden de kosten verhaald voor het verwijderen en recyclen?

Antwoord.

De opdrachtgever, in dit geval de gemeente Heerlen. Zie ook antwoord vraag 4.

Vraag 6.

Zijn er reeds afgeschreven kunstgrasmatten afgevoerd, zo ja, door wie, hoeveel, en wanneer?

‘Uit het onderzoek van Zembla blijkt, dat er in Nederland geen recyclefabriek staat voor kunstgrasvelden. De verwerkingscapaciteit in Nederland is dus nihil. Toch blijken er dure contracten te worden afgesloten om te recyclen.’

Antwoord.

Ja, recentelijk (2017) is het hoofdveld van sportcomplex Nieuw Lotbroek in Hoensbroek vervangen. De oude mat is toen afgevoerd door de firma Antea voor een totale hoeveelheid van +/- 8.000 m2.

Vraag 7.

Kan de gemeente erop toezien dat velden eerst dan worden vervangen als de capaciteit en mogelijkheid tot recyclen er daadwerkelijk is?

Antwoord.

In het belang van de sport vervangen wij kunstgrasvelden wanneer dit aan de orde is. Bijvoorbeeld wanneer keuringen van sportbonden uitwijzen dat gebruik niet langer wordt toestaan. Indien wij de gebruiksduur redelijkerwijs kunnen verlengen doen wij dat. Zie ook antwoord vraag 4. Wij zullen bij opdrachtnemers de recylcing van onze kunstgrasmatten nadrukkelijker als belangrijke voorwaarde onder de aandacht zullen brengen

Vraag 8.

Bent u bekend met het landelijke afvalbeheerplan (LAP) waar wordt gestreefd naar produkthergebruik en recycling?

Antwoord.

Ja, het college is hiermee bekend.

Vraag 9.

Hoe kunnen bedrijven aangepakt worden die toegezegd hebben de grasmatten te recyclen maar dat niet doen?

Antwoord.

Het is in eerste instantie niet aan de gemeente Heerlen om recyclingbedrijven daar op aan te spreken daar wij niet rechtstreeks zaken met hen doen. Desondanks zullen wij binnen onze mogelijkheden nadrukkelijker toezien dat aannemers zorgen voor een adequate recycling van onze kunstgrasmatten.

Vraag 10.

Is het college ook de mening toegedaan, dat, gezien de schadelijke gevolgen voor het milieu (zware metalen en microplastics), het aanleggen – en daarmee moeten vervangen - van kunstgrasvelden in de toekomst dient te worden heroverwogen ? Antwoord.

Bij het aanleggen en vervangen van kunstgrasvelden worden de gevolgen voor zover bekend op dat moment overwogen. Milieugevolgen maakten al deel uit van die overweging. We zullen de nieuw beschikbare informatie natuurlijk mee overwegen bij toekomstige beslissingen.

Maar ook aan alternatieven van kunstgras zoals natuurgras kleven nadelen. Zo is de bespeelbaarheid van natuurgrasvelden geringer op jaarbasis en hebben we te maken met strengere milieueisen bij het onderhoud van natuurgrasvelden wat financiële consequenties met zich meebrengt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen,

wethouder voor Economie, Arbeidsmarkt en Sport, M.E.E. de Beer