Vervolg­vragen Plusquin Ontvoerde, mishan­delde hond in Heerlen


Indiendatum: 14 apr. 2021

Geacht college,

Waar de Partij voor de Dieren-fractie al voor vreesde, is bewaarheid geworden. Heerlenaren hebben het heft in eigen hand genomen, en hebben de mogelijk mishandelde hond Bailey weggehaald bij zijn baasje. Dit leidt bij de Heerlense Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vervolgvragen.

Vraag 1) De politie gaat een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de diefstal van Bailey, maar niet naar mogelijke dierenmishandeling door diens baasje. Gaat de burgemeester alsnog een bevel geven aan de politie om mogelijke dierenmishandeling vast te stellen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het heft in eigen handen nemen (‘eigenrichting’) is in samenhang met een andere strafbepaling strafbaar. Het spelen voor eigenrechter is een ernstige zaak. Dit doorbreekt het geweldsmonopolie van de overheid, en ondermijnt daarmee dus de rechtsstaat. Juist de burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, en bedient zich daarbij van de politie. Daarbij is het niet de eerste keer dat er in de gemeente Heerlen tot eigenrichting overgegaan wordt.

Vraag 2) Eerder woonde Bailey met zijn baasje in de gemeente Kerkrade, waar boze inwoners ook tot eigenrichting wilden overgaan. Door tussenkomst van de politie en de Kerkraads burgemeester kwam het niet zover. In Heerlen konden inwoners wél het heft in eigen handen nemen. Waar is het in casu fout gegaan in de handhaving van de openbare orde? Had deze eigenrichting voorkomen kunnen worden, zoals in Kerkrade? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3) Is er hiertoe overleg geweest tussen de burgemeester van Heerlen en diens ambtgenoot uit Kerkrade? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Is er in aanloop naar de ontvoering overleg geweest tussen de Heerlense burgemeester en de politie over deze casus? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Wat gaat de burgemeester doen om dit soort situaties in het vervolg te voorkomen, en hoe gaat deze dat borgen?

Vraag 6) Gaat de burgemeester in deze casus alsnog ingrijpen om deze recht te zetten? Zo ja, gaat hij daarbij een van zijn bevoegdheden uit Hoofdstuk XI van de Gemeentewet aanwenden? Zo ja, dewelke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Raadslid PvdD Heerlen

Indiendatum: 14 apr. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

Vraag 1) De politie gaat een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de diefstal1 van Bailey, maar niet naar mogelijke dierenmishandeling door diens baasje.2 Gaat de burgemeester alsnog een bevel geven aan de politie om mogelijke dierenmishandeling vast te stellen?3 Zo ja, op welke ter-mijn? Zo nee, waarom niet?

Nee. Er bestaat geen aanleiding om een onderzoek in te stellen. Er zijn geen sigalen van dierenmishandeling bekend nadat de eigenaar in Heerlen is komen wonen.

Vraag 2) Eerder woonde Bailey met zijn baasje in de gemeente Kerkrade, waar boze inwoners ook tot eigenrichting wilden overgaan. Door tussen-komst van de politie en de Kerkraads burgemeester kwam het niet zo-ver. In Heerlen konden inwoners wél het heft in eigen handen nemen. Waar is het in casu fout gegaan in de handhaving van de openbare orde? Had deze eigenrichting voorkomen kunnen worden, zoals in Kerkrade? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Dat mensen op deze manier voor eigen rechter gaan spelen is volstrekt onaanvaadbaar. Er waren maatregelen genomen naar aanleiding van dreigementen op social media, maar helaas hebben deze de diefstal van de hond en de mishandeling van de eigenaar niet kunnen voorkomen.

Vraag 3) Is er hiertoe overleg geweest tussen de burgemeester van Heerlen en diens ambtgenoot uit Kerkrade? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Ja. Inhoudelijk kan ik hierover geen mededelingen doen.

Vraag 4) Is er in aanloop naar de ontvoering overleg geweest tussen de Heerlense burgemeester en de politie over deze casus? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Ja. Inhoudelijk kan ik hierover geen mededelingen doen.

Vraag 5) Wat gaat de burgemeester doen om dit soort situaties in het vervolg te voorkomen, en hoe gaat deze dat borgen?

Elke casus is weer anders en vraagt dan ook om maatwerk.

Interessant voor jou

Vragen Géron/Jansen Asfalteren in hondenuitrengebied

Lees verder

Vragen Plusquin over jachthutten en misstanden in het buitengebied van Benzenrade en het Imstenraderbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer