Vragen Plusquin Mishan­delde hond in Heerlen


Indiendatum: 12 apr. 2021

Het is wettelijk verboden bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Het schoppen van een dier en zodanig slaan van een dier tot het letsel tot gevolg heeft, zijn wettelijk verboden gedragingen. Daarbij is het verboden om een dier de nodige zorg te onthouden. De burgemeester dient de openbare te orde te handhaven en kan daarbij de politie inschakelen.

Vraag 1) Bailey is eerder door de dierenbescherming en de politie weggehaald bij zijn baasje. Weet het college vanwege welke verboden gedragingen Bailey bij zijn baasje is weggehaald? Zo ja, kan het ons een overzicht doen toekomen van deze verboden gedragingen met inachtneming van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG)?

Vraag 2) Weet de burgemeester waarom de Kerkraadse burgemeester handelend heeft opgetreden jegens het baasje van Bailey? Is de Heerlense burgemeester voornemens dit voorbeeld te volgen? Zo nee, waarom niet?

Bailey en zijn baasje zouden inmiddels in de gemeente Heerlen wonen. De burgemeester dient de openbare orde te handhaven, en daarvoor staat de politie onder zijn gezag.

Vraag 3) Weet de burgemeester of de Heerlense politie of Bailey door diens baasje sinds de verhuizing blootgesteld is aan wettelijk verboden gedragingen zoals vermeld in de Wet dieren? Zo ja, dewelke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Het is een misdrijf om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Het baasje van Bailey is hiervoor eerder in aanraking gekomen met justitie. Wordt erop toegezien dat Bailey niet mishandeld wordt? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen neemt het college hiertoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Ziet de burgemeester in casu voldoende aanleiding om de politie een bevel te geven om de strafbaar gestelde feiten in de Wet dieren op te sporen? Zo ja, gaat deze dit bevel daadwerkelijk geven en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Er bestaat op social media veel ophef over het baasje van Bailey. Eerder ontstond er online veel heisa omtrent de uit de hand gelopen burenruzie in Heerlen. Toen escaleerde het uiteindelijk zover dat mensen het heft in eigen handen namen, waardoor de burgemeester een noodverordening af moest geven.

Vraag 6) Denkt de burgemeester dat de huidige situatie opnieuw dusdanig kan escaleren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7) Hoe gaat de burgemeester ervoor zorgen dat de huidige situatie niet tot escalatie leidt? Overweegt deze een of meerdere van zijn bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet aan te wenden? Zo ja, dewelke? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 12 apr. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 12 april en 14 april jl. inzake een mishandelde hond in Heerlen delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Bailey is eerder door de dierenbescherming en de politie weggehaald bij zijn baasje. Weet het college vanwege welke verboden gedragingen Bailey bij zijn baasje is weggehaald? Zo ja, kan het ons een overzicht doen toekomen van deze verboden gedragingen met inachtneming van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG)?

Ja, ik ben ervan op de hoogte waarom er voor gekozen is de hond destijds tijdelijk weg te halen. De door u gevraagde gegevens kan ik niet verstrekken.

Vraag 2) Weet de burgemeester waarom de Kerkraadse burgemeester handelend heeft opgetreden jegens het baasje van Bailey? Is de Heerlense burgemeester voor- nemens dit voorbeeld te volgen? Zo nee, waarom niet?

Ja, hiervan ben ik op de hoogte. Nee, ik ben niet voornemens dit voorbeeld te volgen. Dit is op dit moment ook niet aan de orde, aangezien de hond niet meer in het bezit is van de eigenaar.

Vraag 3) Weet de burgemeester of de Heerlense politie of Bailey door diens baasje sinds de verhuizing blootgesteld is aan wettelijk verboden gedragingen zoals vermeld in de Wet dieren? Zo ja, dewelke? Zo nee, waarom niet?

Er zijn sinds de verhuizing naar Heerlen geen signalen ontvangen dat er sprake zou zijn van dierenmishandeling.

Vraag 4) Het is een misdrijf om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Het baasje van Bailey is hiervoor eerder in aanraking gekomen met justitie. Wordt erop toegezien dat Bailey niet mishandeld wordt? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen neemt het college hiertoe? Zo nee, waarom niet?

Inhoudelijk kan en wil ik niet ingaan op deze casus. U kunt erop vertrouwen dat ik mijn verantwoordelijkheid neem, ook als het gaat om de veiligheid van dieren.

Vraag 5) Ziet de burgemeester in casu voldoende aanleiding om opsporingsambtenaren een bevel te geven om zo de strafbaar gestelde feiten in de Wet dieren op te sporen ex art. 8.14 lid 1 Wet dieren? Zo ja, gaat deze dit bevel daadwerkelijk geven en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 4.

Vraag 6) Denkt de burgemeester dat de huidige situatie opnieuw dusdanig kan escaleren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 4.

Vraag 7) Hoe gaat de burgemeester ervoor zorgen dat de huidige situatie niet tot escalatie leidt? Overweegt deze een of meerdere van zijn bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet aan te wenden? Zo ja, dewelke? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 4.