Vragen Géron/Jansen Roof­vo­gelshow 9 augustus 2021 in Hoens­broek


Indiendatum: 29 jul. 2021

 • Zijn deze evenementen vergunningplichtig en op basis van welke gronden is er een vergunning afgegeven? Of geldt voor deze evenementen slechts een meldingsplicht? In dat geval: waarom is er geen vergunningplicht?

 • Uilen zijn nachtdieren en worden urenlang in daglicht tentoongesteld. Zijn er gegevens bekend in hoeverre de vogels bij de shows stress ervaren? Zo ja: hoe wordt dit in het kader van de vergunningverlening beoordeeld? Zo nee, waarom denkt het college dat hier sprake is van diervriendelijk handelen?
 • Uil en roofvogel hebben het recht op een vrij en soorteigen bestaan. Denkt u dat de ondernemer dit toestaat en toegeeft?
  • Is er voor deze shows een warmteprotocol? Zo ja: Hoe luidt het warmteprotocol? Bij welke weersomstandigheden worden de shows afgelast? Zo nee: waarom niet?
  • Een vaak gehoorde opmerking is: de vogel weet niet beter, hij is in
   gevangenschap geboren. Uit onderzoek weten we dat ook de in
   gevangenschap geboren vogel altijd zijn natuurlijke instinct be-
   houdt. Door het gebruik in shows ondervinden de vogels allerlei
   nadelen: welzijnsproblemen zoals stress, pootgebreken en ern-
   stige gedragsafwijkingen. Wil het college dit dieren blijven aandoen? Zo ja, waarom ?
  • Roofvogelshows stimuleren (illegale) handel, roof van eieren uit
   het wild, faunavervalsing, problemen door hybridisatie. Is het col-
   lege zich hiervan bewust en hoe denkt het college hierover?
   • Hoe wordt er bij de shows voor gezorgd dat er geen vogels ontsnappen?
    • Heeft het college de brief van de vogelwacht van 21 juni 2019 bestudeerd? Is er contact opgenomen met de vogelwacht ? In deze brief wordt onder meer melding gemaakt van manieren om een roofvogel in bezit te krijgen. Is nagegaan hoe de roofvogels die meedoen aan de demonstraties in Hoensbroek in handen van mensen zijn gekomen ?

    • Zoals ook in bovengenoemde brief wordt vermeld, is er een risico dat de vogels mensen aanvallen, omdat het wilde dieren zijn. Hoe wordt voorkomen dat de vogels mensen aanvallen?

   • In een onnatuurlijke omgeving, tussen mensen, moeten roofvo- gels kunstjes doen: dit zou je circus met wilde dieren kunnen noe- men, dit is sedert september 2015 door de overheid verboden. Vogels staan niet specifiek genoemd op de lijst van dieren die niet meer mogen optreden. Is het college het met PvdD eens dat een roofvogelshow in het verlengde ligt van circus met wilde dieren en dat de gemeente Heerlen er werk van moet maken dat Heerlen geen roofvogelshows meer toelaat op haar terrein, in het kader van dierenwelzijn ? Welk stappenplan zou opgezet kunnen wor- den om vermaak met dieren te weren.

Indiendatum: 29 jul. 2021
Antwoorddatum: 19 aug. 2021

Vraag 1) Zijn deze evenementen vergunningplichtig en op basis van welke gronden is er een vergunning afgegeven? Of geldt voor deze evenementen slechts een meldingsplicht? In dat geval: waarom is er geen vergunningplicht?

Voor de roofvogelshow geldt geen vergunningplicht. Deze maakt deel uit van de reguliere activiteiten van Kasteel Hoensbroek. Bezoekers die een kaartje kopen voor het kasteel krijgen af en toe aanvullende activiteiten voorgeschoteld, zoals bijvoorbeeld een riddershow er ook een is. Op 9 augustus was de aanvullende activiteit een roofvogelshow. Bij de beoordeling van een roofvogelshow wordt door de gemeente wel altijd getoetst en nagegaan of de ondernemer die deze aanbiedt een gecertificeerd en erkend bedrijf heeft dat onder toezicht staat.

Vraag 2) In de aankondiging treden de volgende vogels op: uil, buizerd, gier en de Amerikaanse zeearend. Uilen zijn nachtdieren en worden urenlang in daglicht tentoongesteld. Zijn er gegevens bekend in hoeverre de vogels bij de shows stress ervaren? Zo ja: hoe wordt dit in het kader van de vergunningverlening beoordeeld? Zo nee, waarom denkt het college dat hier sprake is van diervriendelijk handelen?

Roofvogelshows zijn toegestaan in Nederland. Juist door gebruik te maken van een volledig gecertificeerd bedrijf met kennis van en ervaring met de omgang met deze dieren wordt voorkomen dat de dieren niet goed worden behandeld. Kasteel Hoensbroek maakt gebruik van het bedrijf ‘de Havikshoeve’. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert en inspecteert en heeft recent vastgesteld dat De Havikshoeve aan alle eisen voldoet. De hele show is door de inspecteur van de NVWA gevolgd. De Havikshoeve voldeed aan alle eisen m.b.t. transport, voedsel, het op de juiste wijze geringd zijn van de roofvogels en de uitvoering van de show.

Vraag 3) Uil en roofvogel hebben het recht op een vrij en soorteigen bestaan. Denkt u dat de ondernemer dit toestaat en toegeeft?

De situatie is uiteraard anders dan wanneer de vogels geheel vrij zouden zijn. Dankzij de professionele opleiding en betrokkenheid bij de dieren van de valkenier die in dienst is bij een door het rijk erkend bedrijf wordt echter maximaal rekening gehouden met het welzijn van de vogels.

Vraag 4) Is er voor deze shows een warmteprotocol? Zo ja: Hoe luidt het warmteprotocol? Bij welke weersomstandigheden worden de shows afgelast? Zo nee: waarom niet?

Op basis van artikel 2.1 van de Wet dieren is het verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. De valkenier houdt zich aan die bepaling en door de NVWA wordt hierop gecontroleerd. Als de weersomstandigheden bijvoorbeeld vanwege extreme hitte of kou schadelijk zijn voor de vogels, zal er dus geen show plaatsvinden.

Vraag 5) Een vaak gehoorde opmerking is: de vogel weet niet beter, hij is in gevangenschap geboren. Uit onderzoek weten we dat ook de in gevangenschap geboren vogel altijd zijn natuurlijke instinct behoudt. Door het gebruik in shows ondervinden de vogels allerlei nadelen: welzijnsproblemen zoals stress, pootgebreken en ernstige gedragsafwijkingen. Wil het college dit dieren blijven aandoen? Zo ja, waarom?

De valkenier heeft een gedragscode die hem verplicht het welzijn van de vogels te waarborgen. De NVWA inspecteert niet alleen op uiterlijk, vervoer en verzorging, maar let ook op de interactie tussen vogels en publiek, dus ook of de vogels in rust kunnen zitten en of ze zonder stress gevlogen kunnen worden.

De roofvogelshow wordt gehouden omdat deze op authentieke wijze een stukje middeleeuwse geschiedenis van kasteel Hoensbroek aan de bezoekers laat zien. Dit heeft een educatieve waarde.

Vraag 6) Roofvogelshows stimuleren (illegale) handel, roof van eieren uit het wild, faunavervalsing, problemen door hybridisatie. Is het college zich hiervan bewust en hoe denkt het college hierover?

Het college is zich hiervan bewust en zal daarom uitsluitend gebruik maken van een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf.

Vraag 7) Hoe wordt er bij de shows voor gezorgd dat er geen vogels ontsnappen?

Door gebruik te maken van de diensten van een ervaren en gecertificeerd bedrijf wordt dit voorkomen. Er zijn ook nog nooit vogels ontsnapt tijdens een show op kasteel Hoensbroek.

Vraag 8) Heeft het college de brief van de vogelwacht van 21 juni 2019 bestudeerd? Is er contact opgenomen met de vogelwacht? In deze brief wordt onder meer melding gemaakt van manieren om een roofvogel in bezit te krijgen. Is nagegaan hoe de roofvogels die meedoen aan de demonstraties in Hoensbroek in handen van mensen zijn gekomen?

Het college heeft de brief van de Vogelwacht van 21 juni 2019 beantwoord op 23 oktober 2019 ( UIT-19000001-68/Z-19229482).
Zoals eerder gesteld wordt voor de demonstraties uitsluitend gebruik gemaakt door een erkend valkeniersbedrijf dat op rechtmatige wijze de vogels heeft gekregen.

Vraag 9) Zoals ook in bovengenoemde brief wordt vermeld, is er een risico dat de vogels mensen aanvallen, omdat het wilde dieren zijn. Hoe wordt voorkomen dat de vogels mensen aanvallen?

Antwoord

Door de professionele opleiding van de valkenier en uitvoering van de shows door de Havikshoeve wordt voorkomen dat de roofvogels mensen aanvallen. De valkenier ziet er op toe dat de dieren niet geaaid worden. De NVWA controleert specifiek hierop bij inspectie op de showlocatie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens