Vragen Géron/Jansen Asfal­teren in honden­uit­ren­gebied


Indiendatum: 14 apr. 2021

1. Wat is het bestemmingsplan van het betreffende gebied?
2. Is er een omgevingsvergunning voor de beoogde werkzaamheden?
3. Is het college zich ervan bewust dat het genoemde gebied een zeer gewaardeerd hondenuitrengebied bevat met bos en velden waarop de honden heerlijk kunnen rennen en spelen?
4. Aanpassing van het pad naar het rioolbassin betwisten wij niet; dit bassin moet goed toegankelijk zijn voor de benodigde voertuigen.
Echter; discussie treedt op over de voetpaden:
Hoeveel klachten van wandelaars zijn de afgelopen jaren ontvangen?

5. Bedoelt het college met asfalteren puur bekleden met asfalt, of bedoelt het col- lege dat er betonnen paden moeten komen? In het laatste geval verwijzen wij naar Eén Vandaag van 12 april 2021 waarin teruggekomen wordt op betonnen fietspaden.

6. Dat de wandelpaden na een paar aansluitende dagen regen modderig worden, is logisch. De bovenlaag van de paden houdt zo het vocht vast. De honden- wandelaars weten dit en kleden zich hierop. Dit is een geaccepteerd onderdeel van het natuurlijke proces. Bovendien zijn er omwegen die minder modderig zijn.

Asfaltering van deze paden is uit den boze om de volgende redenen:
a. Het water kan bij regen niet weg; de paden worden nat en glad;
b. De paden worden ’s zomers erg warm, hetgeen schadelijk is voor de vele hondenpoten;
c. Door asfalt stijgt in de zomer de omgevingstemperatuur, hetgeen we met de toch al hete zomers door de klimaatverandering juist niet moeten willen;
d. De werkzaamheden zullen de natuur ernstig verstoren; het duurt erg lang voor dit hersteld is als herstel nog kan optreden;
e. Geasfalteerde paden hebben een aantrekkingskracht op fietsers; niet alleen vormen deze ook een verstoring van de natuur, ook leidt dit tot meer conflicten tussen fietsers en wandelaars, vooral wandelaars die in dit gebied hun hond los laten lopen (waarvoor het gebied bedoeld is). Bovendien zullen er meer diertjes doodgereden worden.

7. Hoe staat het college tegenover het principe dat ingrijpen in de natuur alleen overwogen mag worden als er aantoonbaar gevaar dreigt dat dit rechtvaardigt?

8. Dat het college een kleine aanpassing overweegt waardoor minder validen beter kunnen genieten van dit stukje natuur, begrijpt de PvdD, maar wat nu is aangegeven, is echt overdreven. Hoe rechtvaardigt het college al deze maatregelen?

9. Op basis waarvan stelt het college dat er de volgende knelpunten zijn?

  1. De grond langs sterk hellende paden spoelt weg, waardoor er geultjes

    met grote hoogteverschillen ontstaan;

  2. Onveilige trappen;

  3. De slechte staat van bruggetjes;

  4. De oever bij de vijver brokkelt af, waardoor het pad steeds smaller wordt.

De PvdD betwist deze stelling. Ook wordt dit niet zo ervaren door veruit de meeste wandelaars.

10. Wat gaat deze hele aanpassing kosten?

11. Heeft het college, als het persé de wandelpaden wil verharden, overwogen om dit met schelpen te doen? Zie bijvoorbeeld bd.nl/meierij/nieuwpark waarin halfverharde wandelpaden staan beschreven, deels gemaakt van het mineraal olivijn, dat CO2 opneemt.

Indiendatum: 14 apr. 2021
Antwoorddatum: 24 jun. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Op 14 april 2021 heeft u vragen gesteld inzake asfalteren in gebied Kaldeborn/ Schiffeler/Onderste Caumer. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 19 mei 2021 een uitstelbericht ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1) Wat is het bestemmingsplan van het betreffende gebied?

Natuur.

Vraag 2) Is er een omgevingsvergunning voor de beoogde werkzaamheden?

Nee, omdat het om de verbetering gaat van bestaande paden is er geen vergunning nodig.

Vraag 3) Is het college zich ervan bewust dat het genoemde gebied een zeer gewaardeerd hondenuitrengebied bevat met bos en velden waarop de honden heerlijk kunnen rennen en spelen?

Ja.

Vraag 4) Aanpassing van het pad naar het rioolbassin betwisten wij niet; dit bassin moet goed toegankelijk zijn voor de benodigde voertuigen. Echter; discussie treedt op over de voetpaden: Hoeveel klachten van wandelaars zijn de afgelopen jaren ontvangen?

Er zijn slechts enkele meldingen ontvangen over de slechte staat van de paden in het gebied. Het initiatief voor de aanpak van paden in het gebied is ontstaan na een inspectieronde door de gemeente. In eerste instantie is voorgesteld onderhoud uit te voeren aan het toegangspad naar het rioolbassin en aan het fiets-/voetpad van de Johannes XIII-singel naar de Corisbergweg.

Vraag 5) Bedoelt het college met asfalteren puur bekleden met asfalt, of bedoelt het college dat er betonnen paden moeten komen? In het laatste geval verwijzen wij naar Eén Vandaag van 12 april 2021 waarin teruggekomen wordt op betonnen fietspaden.

Er is aanvankelijk gekozen om de twee paden van een asfalt toplaag te voorzien vanwege de functionaliteit en om het gebied ook enigszins toegankelijk te maken voor minder validen. Wellicht is de indruk ontstaan dat alle paden in het gebied van een asfaltlaag zouden worden voorzien. Dit was en is niet aan de orde.

Vraag 6) Dat de wandelpaden na een paar aansluitende dagen regen modderig worden, is logisch. De bovenlaag van de paden houdt zo het vocht vast. De honden- wandelaars weten dit en kleden zich hierop. Dit is een geaccepteerd onderdeel van het natuurlijke proces. Bovendien zijn er omwegen die minder modderig zijn. Asfaltering van deze paden is uit den boze om de volgende redenen:

a. Het water kan bij regen niet weg; de paden worden nat en glad;
b. De paden worden ’s zomers erg warm, hetgeen schadelijk is voor de vele hondenpoten;
c. Door asfalt stijgt in de zomer de omgevingstemperatuur, hetgeen we met de toch al hete zomers door de klimaatverandering juist niet moeten willen;
d. De werkzaamheden zullen de natuur ernstig verstoren; het duurt erg lang voor dit hersteld is als herstel nog kan optreden;
e. Geasfalteerde paden hebben een aantrekkingskracht op fietsers; niet alleen vormen deze ook een verstoring van de natuur, ook leidt dit tot meer conflicten tussen fietsers en wandelaars, vooral wandelaars die in dit gebied hun hond los laten lopen (waarvoor het gebied bedoeld is). Bovendien zullen er meer diertjes doodgereden worden.

Wij erkennen dat er aan de toepassing van alle materialen en dus ook aan de toepassing van asfalt nadelen verbonden zijn. Vanwege het feit dat er een fiets- /voetpad door het gebied loopt en vanwege de toegankelijkheid van het gebied voor minder validen is er in eerste instantie voor gekozen de twee paden te voorzien van een asfaltlaag.

Vraag 7) Hoe staat het college tegenover het principe dat ingrijpen in de natuur alleen overwogen mag worden als er aantoonbaar gevaar dreigt dat dit rechtvaardigt?

Wij zijn het met u eens dat we een ingreep in de natuur niet zomaar moeten toestaan. Het ging hier echter over het opnieuw verharden van bestaande paden. Dit is een ingreep die nodig is om het gebied toegankelijk te houden. Wij zijn het met u eens dat de toepassing van asfalt minder past in de natuurlijke omgeving.

Vraag 8) Dat het college een kleine aanpassing overweegt waardoor minder validen beter kunnen genieten van dit stukje natuur, begrijpt de PvdD, maar wat nu is aangegeven, is echt overdreven. Hoe rechtvaardigt het college al deze maatregelen?

Er is geen sprake geweest van het asfalteren van alle paden in het gebied. Er is een overleg gepland met de cliëntenraad om de gewenste aanpassingen voor minder valide burgers te bespreken en zo mogelijk in het plan op te nemen.

Vraag 9) Op basis waarvan stelt het college dat er de volgende knelpunten zijn?
a. De grond langs sterk hellende paden spoelt weg, waardoor er geultjes met grote hoogteverschillen ontstaan;
b. Onveilige trappen;
c. De slechte staat van bruggetjes;
d. De oever bij de vijver brokkelt af, waardoor het pad steeds smaller wordt.

De PvdD betwist deze stelling. Ook wordt dit niet zo ervaren door veruit de meeste wandelaars.

Tijdens de voorbereiding van de plannen is door ons geconstateerd dat bestaande voorzieningen in het gebied verouderd zijn en binnen enkele jaren tot overlast en onveilige situaties kunnen leiden. Nu we in het gebied aan het werk gaan is het wat ons betreft gewenst deze aanpassingen gelijktijdig uit te voeren. Het betreffen kleine aanpassingen die worden toegepast met materialen die functioneel zijn en in de omgeving passen. De aanpassingen hebben we inmiddels ook besproken met een vertegenwoordiging van omwonenden.

Vraag 10) Wat gaat deze hele aanpassing kosten?

Dit is nog niet bekend. Als er overeenstemming is over de onderhoudsplannen wordt een raming opgesteld en een reservering op het budget voor groot onderhoud gedaan.

Vraag 11) Heeft het college, als het persé de wandelpaden wil verharden, overwogen om dit met schelpen te doen? Zie bijvoorbeeld bd.nl/meierij/nieuw-park waarin halfverharde wandelpaden staan beschreven, deels gemaakt van het mineraal olivijn, dat CO2 opneemt.

Het plan voor de toepassing van asfalt hebben we reeds achter ons gelaten toen bleek dat het veel reacties uit de buurt opriep. In het gewijzigde plan wordt op de paden die onderhoud behoeven een zogenaamde halfverharding aangebracht met de toepassing van materialen die passen bij de natuurlijke omgeving.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens