Vragen Géron cs Opvang en steun voor Oekra­ïense vluch­te­lingen


Indiendatum: 8 mrt. 2022

Vorige week werden we allemaal opgeschrikt door de Russische invasie in Oe- kraïne en de oorlog die daarop volgde. Inmiddels zijn volgens de Verenigde Naties op dit moment meer dan 1,5 miljoen Oekraïners op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

We vinden de oorlog allemaal verschrikkelijk, maar de vraag die opkomt is wat we als gemeente precies kunnen doen, los van het tonen van solidariteit met Oekraïne en haar bewoners.

Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang.3 Na de val van Kabul in augustus 2021 en de komst van Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, leidde dit tot onmenselijke situ- aties in de opvanglocaties. Het is van belang om als gemeente voorbereidin- gen te treffen om vluchtelingen goed en ordentelijk op te vangen.

Bij de vredesmars voor Oekraïne sprak burgemeester Roel Wever uit dat de gemeente Heerlen haar verantwoordelijkheid zal nemen als de nood aan de man is.

In navolging op de schriftelijke vragen van Henk Verreck (PvdA Heerlen) van 25 februari jl. en de RIB van burgemeester Wever van 5 maart.

1) Hoe is de aanpak van het college in het licht van dit verzoek van het

kabinet, ook in relatie tot de regie die bij de veiligheidsregio’s ligt.

2) Welke instanties kunnen hulp bieden om opvangplekken in beeld te

krijgen?

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, met een vestiging aan de Putgraaf, is de afgelopen week telefonisch minder goed bereikbaar geweest. Waarschijnlijk door overbezetting.

3. Indien deze overbezetting het geval is, kan door de gemeente hulp worden geboden of de samenwerking worden gezocht?

4) Kan het college aangeven op welke wijze de contacten met Vluchtelin- genwerk in Heerlen verlopen als het gaat over de crisis in Oekraïne?

5) Op welke termijn zijn in Heerlen extra plekken te realiseren om de druk zoveel mogelijk te delen over alle gemeenten in Nederland bij- voorbeeld in leegstaand gemeentelijk vastgoed?

Ten aanzien van de vele mooie acties die we in de afgelopen week in Heerlen en de regio hebben gezien, hebben we de volgende aanvullende vragen.

6) Zou het college een plek willen creëren waar inwoners van Heerlen zich kunnen melden als ze thuis ruimte over hebben voor opvang van vluchtelingen?

7) Is het college bereid om zo snel mogelijk binnen onze gemeente een aanspreekpunt voor particuliere hulpacties op te zetten (tot nu toe komt dat allemaal neer op vrijwilligers)? Zo nee, waarom niet?

8) Zou het college het coördinatiepunt, waar de voorgaande twee vragen over gaan, zo willen inrichten dat er een duidelijke coördinatie van ac- ties en samenwerking met Vluchtelingenwerk kan plaatsvinden?

9) Zou het college deze schriftelijke vragen gezien de urgentie met spoed willen beantwoorden?

Eliane Géron

Partij voor de Dieren

Amine Oulad Lmaroudia & Tom Dragstra (D66), Marc van den Berg (VVD), Theo de Groot (OPH), Verreck (PvdA), Henk Butink (Stadspartij), Fred Daamen (PHB) en Marco Peters (CDA).

Indiendatum: 8 mrt. 2022
Antwoorddatum: 30 mrt. 2022

Geachte heren, mevrouw,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 8 maart 2022 inzake opvang en steun voor Oekraïense vluchtelingen delen wij u het volgende mede.

Vraag 1 Hoe is de aanpak van het college in het licht van dit verzoek van het kabinet, ook in relatie tot de regie die bij de veiligheidsregio’s ligt?

Het kabinet heeft de regie over de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen neergelegd bij de 25 veiligheidsregio’s. In de veiligheidsregio Zuid-Limburg is een toegewijd crisisteam aan de slag om opvangplekken en andere hulp te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten, waaronder de gemeente Heerlen. Heerlen heeft ook een lokaal crisisteam dat aan zet is voor de lokale coördinatie en strategische advisering. Dit team acteert aanvullend aan de regionale structuur.

Wat betreft de opvang van vluchtelingen, kunnen we u melden dat Heerlen op dit moment een aantal potentiële opvangplekken onderzoekt. Er worden al op kleine schaal Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Heerlen, in hotels en bij particulieren. Het is de bedoeling om zo snel als mogelijk ook een of meerdere grotere opvanglocaties te vinden, die voor langere tijd beschikbaar zijn. Op dit moment worden diverse mogelijkheden onderzocht.

Vraag 2) Welke instanties kunnen hulp bieden om opvangplekken in beeld te krijgen?

De gemeente kijkt naar eigen vastgoed, maatschappelijk vastgoed en particulier vastgoed. Zo zijn maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en woningcorporaties gevraagd om mee te denken over mogelijke opvangplekken. Ook hebben enkele particuliere eigenaren vastgoed aangeboden.

Vraag 3) Indien deze overbezetting het geval is, kan door de gemeente hulp worden geboden of de samenwerking worden gezocht?

Vluchtelingenwerk was in de carnavalsweek telefonisch minder goed bereikbaar, vanwege carnavalsverlof en een aantal coronabesmettingen. Vluchtelingenwerk is actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name vrijwilligers die Oekraïens of Russisch spreken. De landelijke organisatie van Vluchtelingenwerk geeft aan dat er zich inmiddels op alle locaties nieuwe vrijwilligers melden. Ook in Heerlen. Personen die zich bij de gemeente melden en willen inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen, worden ook verwezen naar Vluchtelingenwerk.

De gemeente werkt al jaren nauw samen met Vluchtelingenwerk en blijft dat ook tijdens de Oekraïne-crisis doen. Waar nodig denkt de gemeente graag mee met Vluchtelingenwerk en vice versa.

Vraag 4) Kan het college aangeven op welke wijze de contacten met Vluchtelingenwerk in Heerlen verlopen als het gaat over de crisis in Oekraïne?

Er is zowel op het niveau van de Veiligheidsregio als op het niveau van de gemeente contact met Vluchtelingenwerk. Op beide niveaus zijn er korte lijnen. Dagelijks wordt er telefonisch met de plaatselijke coördinator besproken welke vragen er zijn binnengekomen en hoe deze opgepakt kunnen worden.

Vraag 5) Op welke termijn zijn in Heerlen extra plekken te realiseren om de druk zo veel mogelijk te delen over alle gemeenten in Nederland bijvoorbeeld in leegstaand gemeentelijk vastgoed?

Er wordt ingezet op locaties die binnen korte tijd ingezet kunnen worden. De mogelijkheden van concrete potentiële locaties om snel operatief te zijn, worden op dit moment onderzocht. De insteek daarbij is om zo snel mogelijk een opvang te realiseren, met de voorzieningen die nodig zijn om mensen er goed en veilig te kunnen laten verblijven.

Vraag 6) Zou het college een plek willen creëren waar inwoners van Heerlen zich kunnen melden als ze thuis ruimte over hebben voor opvang van vluchtelingen?

Hier is op landelijk niveau een structuur voor ingericht, waarin het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils, Takecarebnb en NLvoorelkaar de coördinatie richting gastgezinnen op zich nemen. Deze organisaties hebben veel expertise op het gebied van opvang en hulp aan mensen die opvang nodig hebben. Zij screenen de potentiële gastgezinnen, bieden voorlichting en maken de match tussen gastgezin en vluchteling.

Inwoners die bij de gemeente aangeven dat ze graag vluchtelingen willen opvangen, worden doorverwezen naar Takecarebnb of Vluchtelingenwerk.

Vraag 7) Is het college bereid om zo snel mogelijk binnen onze gemeente een aanspreekpunt voor particuliere hulpacties op te zetten (tot nu toe komt dat allemaal neer op vrijwilligers)? Zo nee, waarom niet?

Oekraïense vluchtelingen in Nederland kunnen op verschillende manieren geholpen worden, bijvoorbeeld met onderdak of spullen. De gemeente is bereid om mee te denken, maar wij bieden bijvoorbeeld geen vervoer of opslaglocatie voor spullen. We vragen de inwoners die willen helpen om goed te kijken naar welke hulp er op het moment nodig is. Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland staat actuele informatie over welke hulp er nodig is en waar deze geboden kan worden. Particuliere initiatieven kunnen zich ook bij Vluchtelingenwerk Nederland aanmelden. Daarnaast kunnen opvanglocaties goed aangeven of er behoefte is aan hulp.

Mensen die spullen willen brengen naar vluchtelingen in Polen of een van de andere buurlanden van de Oekraïne, doen dat geheel op eigen initiatief.

Vraag 8) Zou het college het coördinatiepunt, waar de voorgaande twee vragen over gaan, zo willen inrichten dat er een duidelijke coördinatie van acties en samenwerking met Vluchtelingenwerk kan plaatsvinden?

De regie over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen ligt bij de veiligheidsregio. Dat betekent dat de coördinatie zoveel mogelijk in regionaal verband (Zuid-Limburg) wordt opgepakt. Zowel op regionaal als op lokaal niveau wordt er samengewerkt met Vluchtelingenwerk en andere benodigde partners.

Vraag 9) Zou het college deze schriftelijke vragen gezien de urgentie met spoed willen beantwoorden?

De vragen zijn beantwoord zodra er voldoende informatie over de landelijke, regionale en lokale structuur beschikbaar is gekomen. We houden u over de verdere ontwikkelingen regelmatig op de hoogte via raadsinformatiebrieven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,

de wnd. burgemeester.