Vervolg­vragen Géron/Jansen over Heerlense centrum­duiven


Indiendatum: 12 apr. 2021

Geacht college,

de eerdere antwoorden op de vragen over dit onderwerp zijn uiterst teleurstellend en eerder oppervlakkig van aard.

 1. De antwoorden van 6 april 2021 op onze eerdere vragen over de duiven in Heerlen-centrum suggereren dat het college koste wat kost vast wil blijven houden aan de beoogde oplossing met nicarbazine. Is dit een juiste veronderstelling?

 2. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen over de duiven; verdeeld over de laatste jaren?

 3. Beseft het college dat met de beoogde actie onnodig gif in het milieu wordt ge- bracht? Onnodig, omdat er milieu- en diervriendelijkere alternatieven zijn. De consequenties van dier- en milieubelasting met nicarbazine kunt u lezen in onze vorige set vragen over dit onderwerp.

 4. Dat het college geen roofvogels in het centrum heeft gezien, verbaast niet echt. De “centrumduiven” komen echter ook buiten het centrum. Eén van de natuur- lijke vijanden daar is de roofvogel. Zo heeft er langs de Voskuilenweg een tijd een roofvogel geleefd die onlangs dood is aangetroffen in een naburig bos. (Doodsoorzaak is mij onbekend).

  Wat is het effect op roofvogels en andere predatoren van het eten van een duif die eten heeft gehad met nicarbazine?

 5. Het college heeft navraag gedaan bij de NPO, een belangenorganisatie, en bij dierenartsen naar het mogelijke effect van een duiventil. De gevraagde personen gaven daar een negatief advies over. Waarop berust dit negatieve advies?

  De PvdD heeft echter positieve berichten ontvangen over deze oplossing uit Rotterdam en Gouda. Is het college bereid om met B&W van Rotterdam en Gouda te spreken over hun ervaringen?

 6. Waarom heeft het college alleen aan de NPO en aan dierenartsen die deze methode in België toepassen (Vets for city pigeons), advies gevraagd?

  Heeft het college de meegestuurde links bij de vragen bekeken?
  Is het college bereid om aan onpartijdige deskundigen advies te vragen?

 7. Is het college bereid om serieus de oplossing van een duiventil te bekijken? Dit in combinatie met meer handhavingsprioriteit op het voerverbod.

 8. Hoe staat het nu met de afvalbakken? Worden ze vaker geleegd? Kan het college toch nog overwegen extra bakken bij te plaatsen?

 9. Er is een voederverbod ingesteld voor het centrum. Het voerverbod bij de visvij- vers in Meezenbroek en kasteel Hoensbroek is gericht op watervogels. Mensen zijn niet op de hoogte, zien het niet en weten ook niet dat het voeren van brood de gezondheid van de vogels schaadt en dat steeds meer dieren op dit voedsel afkomen. Bent u het met ons eens dat de gebezigde voorlichting over het onder- werp voederverbod niet afdoende is?

10. Is er contact gezocht met de fastfoodketens over hun aandeel in de vervuiling van het centrum door etensresten? Is bijvoorbeeld overlegd of zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het schoonhouden van het centrum? Zo nee; waarom niet ?

11. De cascaderegeling is NIET van toepassing op deze casus, alleen al omdat het hier geen dieren betreft die genezen moeten worden van een aandoening. Hoe wil het college voorkomen dat Heerlen een fikse boete krijgt voor het willens en wetens (laten) overtreden van de wet?

Graag antwoord op deze vervolgvragen binnen de geldende termijn,

Elian Geron

Raadslid Partij voor de Dieren Heerlen

Indiendatum: 12 apr. 2021
Antwoorddatum: 11 mei 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 12 april 2021 inzake Centrumduiven Heerlen delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) De antwoorden van 6 april 2021 op onze eerdere vragen over de duiven in Heerlen- centrum suggereren dat het college koste wat kost vast wil blijven houden aan de beoogde oplossing met nicarbazine. Is dit een juiste veronderstelling?

Nee, wat het college wil is een effectieve mix van maatregelen om problemen van inwoners en ondernemers te verminderen waarbij we diervriendelijkheid als randvoorwaarde hebben gesteld. We hebben uitgebreid mogelijkheden en onmogelijkheden onderzocht en ons laten adviseren door deskundigen op basis van ervaringen. Op grond daarvan zijn we gekomen tot onze aanpak van geboorte beperkende maatregelen. Tot nu toe is ons standpunt daarover niet veranderd.

Vraag 2) Hoeveel klachten zijn er binnengekomen over de duiven; verdeeld over de laatste jaren?

In de afgelopen 11 jaar zijn 319 meldingen binnengekomen over duivenoverlast, waarvan meer dan de helft uit het centrum. Daarnaast blijkt de ernst van de overlast ook uit de enquêtes van de gemeente en Heerlen Mijn Stad, zoals we eerder mededeelden in de RIB van 8 februari 2021.

Meldingen totaal Centrum

2011 22 8

2012 19 5

2013 16 6

2014 25 10

2015 49 29

2016 15 5

2017 38 15

2018 41 25

2019 38 23

2020 48 34

2021 8 4

319 164

Vraag 3) Beseft het college dat met de beoogde actie onnodig gif in het milieu wordt gebracht? Onnodig, omdat er milieu- en diervriendelijkere alternatieven zijn. De consequenties van dier- en milieubelasting met nicarbazine kunt u lezen in onze vorige set vragen over dit onderwerp.

Deskundigen bevestigen uw suggestie van dier- en milieubelasting door nicarbazine niet. Uw suggestie dat het probleem op te lossen is met een voerverbod en handhaving is geen realistisch en effectief alternatief. Zo lieten we u naar aanleiding van uw vorige vragen al weten.

Vraag 4) Dat het college geen roofvogels in het centrum heeft gezien, verbaast niet echt. De “centrumduiven” komen echter ook buiten het centrum. Eén van de natuurlijke vijanden daar is de roofvogel. Zo heeft er langs de Voskuilenweg een tijd een roofvogel geleefd die onlangs dood is aangetroffen in een naburig bos. (Doodsoorzaak is mij onbekend). Wat is het effect op roofvogels en andere predatoren van het eten van een duif die eten heeft gehad met nicarbazine?

De relevantie van uw vraag van roofvogels voor de aanpak van de duivenoverlast in het centrum ontgaat ons. Als roofvogels en andere dieren die duiven eten een mogelijke oplossing waren dan was dit probleem niet ontstaan. Bovendien is ons medegedeeld dat dit middel geen schadelijk effect heeft op dieren die duiven eten. We delen daarom uw bezwaar tegen deze methode niet.

Vraag 5) Het college heeft navraag gedaan bij de NPO, een belangenorganisatie, en bij dierenartsen naar het mogelijke effect van een duiventil. De gevraagde personen gaven daar een negatief advies over. Waarop berust dit negatieve advies? De PvdD heeft echter positieve berichten ontvangen over deze oplossing uit Rotterdam en Gouda. Is het college bereid om met B&W van Rotterdam en Gouda te spreken over hun ervaringen?

We vinden de verklaring van deskundigen dat duiventillen weinig slaagkans hebben omdat ze niet geleerd hebben een duiventil in te gaan plausibel. We hebben al zeer uitgebreid onderzoek gedaan en vele (ervarings)deskundigen geraadpleegd. Via de ambtelijke lijn zullen we navraag doen naar de ervaringen in Rotterdam en Gouda.

Vraag 6) Waarom heeft het college alleen aan de NPO en aan dierenartsen die deze methode in België toepassen (Vets for city pigeons), advies gevraagd? Heeft het college de meegestuurde links bij de vragen bekeken? Is het college bereid om aan onpartijdige deskundigen advies te vragen?

We verwerpen uw suggestie dat de deskundigen die wij gevraagd hebben partijdig zouden zijn met klem. We hebben zowel ervaringsdeskundigen als diverse dierenartsen geraadpleegd. Dat wij uiteindelijk kozen voor een methode die in België succesvol is en die u wat u betreft niet gewenst is betekent niet dat de deskundigen partijdig zijn.

Vraag 7) Is het college bereid om serieus de oplossing van een duiventil te bekijken? Dit in combinatie met meer handhavingsprioriteit op het voerverbod.

In de beantwoording van eerdere raadsvragen hebben we al gemeld waarom handhaving en duiventillen niet de oplossing van het probleem is.

Vraag 8) Hoe staat het nu met de afvalbakken? Worden ze vaker geleegd? Kan het college toch nog overwegen extra bakken bij te plaatsen?

Momenteel worden de bakken in Heerlen-Centrum vaker geledigd. In onze eerdere antwoorden hebben we al medegedeeld dat het aantal afvalbakken in het kader van de bezuinigingen door de raad is verminderd.

Vraag 9) Er is een voederverbod ingesteld voor het centrum. Het voerverbod bij de visvijvers in Meezenbroek en kasteel Hoensbroek is gericht op watervogels. Mensen zijn niet op de hoogte, zien het niet en weten ook niet dat het voeren van brood de gezondheid van de vogels schaadt en dat steeds meer dieren op dit voedsel afkomen. Bent u het met ons eens dat de gebezigde voorlichting over het onderwerp voederverbod niet afdoende is?

In de beantwoording van eerdere raadsvragen hebben we al gemeld dat het verbod is bekend gemaakt via officiële publicatie, persbericht en door publicatie via al onze gemeentelijke communicatiemiddelen. Daarnaast worden mensen ter plekke gewezen op het voerverbod. Uitgebreidere communicatie in de vorm van borden en/of posters zal in de loop van het jaar plaatsvinden.

Vraag 10 Is er contact gezocht met de fastfoodketens over hun aandeel in de vervuiling van het centrum door etensresten? Is bijvoorbeeld overlegd of zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het schoonhouden van het centrum? Zo nee; waarom niet?

Ja.

Vraag 11) De cascaderegeling is NIET van toepassing op deze casus, alleen al omdat het hier geen dieren betreft die genezen moeten worden van een aandoening. Hoe wil het college voorkomen dat Heerlen een fikse boete krijgt voor het willens en wetens (laten) overtreden van de wet?

Een dierenarts kan een cascaderegeling toepassen als daardoor onaanvaardbaar lijden van dieren kan worden voorkomen.
Tot heden zijn de gangbare populatie beperkende methodes noch diervriendelijk noch effectief. Bij veel gekozen methodes (zoals bijvoorbeeld vangkooien) is er wel degelijk dierenleed. R-12 is in die zin uniek, daar het diervriendelijk en effectief is gebleken. Kiezen voor het gebruik van R-12 ter inperking van een stadsduiven populatie is naar onze interpretatie dus wel degelijk onaanvaardbaar lijden voorkomen; en dus gerechtvaardigd om cascade toe te passen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.

L. Schouterden

de burgemeester,

drs. R. Wever