Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Verplaatsen overlast gevende roeken­ko­lonies Heer­lerbaan en Hoens­broek


Indiendatum: 7 okt. 2021

Geacht college,

Op 25 september verscheen er een artikel in de Limburger[1] dat Heerlen overlast gevende roekenkolonies aan de Heerlerbaan en Hoensbroek gaat verplaatsen. Op de Heerlerbaan, nabij de galerijflats aan de Peter Schunkstraat en bij de Kasteel Hoensbroeklaan in Hoensbroek zijn er beschermde roekenkolonies. Nesten van koloniebroeders zijn het jaar rond beschermd.[2] Zij broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn honkvast en afhankelijk van bebouwing of biotoop. De broedvogelaantallen zijn de laatste 15 jaar afgenomen.

Voor het verplaatsen van de kolonies is er een ontheffing nodig van het college van gedeputeerde staten van Limburg. Deze ontheffing is nog niet afgegeven. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • De roek is een zeer honkvaste en sociale vogel. Het verjagen en verplaatsen van zijn leefgebied kan gevolgen hebben voor het welzijn van een hele kolonie. In het roekenbeschermingsplan staat dat er geen redelijke alternatieven beschikbaar zijn.[1] Uit het roekenbeschermingsplan blijkt echter niet welke alternatieven overwogen zijn, terwijl dit wel één van de voorwaarden is om een ontheffing te krijgen.[2] Welke alternatieve oplossingen zijn er bedacht en uitgeprobeerd alvorens over te gaan tot het idee van verplaatsing van de kolonies? Waar blijkt dit uit?
  • In navolging van de vorige vraag: denkt het college dat dit voldoende is om de toets voor een ontheffing te doorstaan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en gaat het alsnog alternatieve oplossingen in praktijk brengen?
  • Het verplaatsen kan enkel gebeuren in een aantal gevallen. Volgens het roekenbeschermingsplan worden de nesten verplaatst omwille van de volksgezondheid, meer bepaald het verstoren van de nachtrust door geluid.[3] Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt echter hoge eisen aan het aantasten van de volksgezondheid door het verstoren van de nachtrust door geluid.[4] Denkt het college dat het ontheffingsverzoek deze toets omtrent legitiem belang zal doorstaan, vooral gelet op deze jurisprudentie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat is daarvan het gevolg voor het college?
  • SOVON geeft aan dat het verplaatsen van kolonies zelden lukt. Vaak versnipperen deze kolonies en krijgen juist meer mensen last van broedende kolonies[5]. Volgens het roekenbeschermingsplan zullen de alternatieve locaties in gebruik genomen worden, en dus niet tot een verslechtering van de instandhouding van de populatie leiden.[6] Kunt u met zekerheid zeggen dat de roeken de nieuwe locaties daadwerkelijk in gebruik gaan nemen? Of is de kans groot dat ze zich elders gaan vestigen en het probleem wordt verschoven?
  • Wat gaat er gebeuren met de kolonies als de verplaatsing mislukt en ze elders voor overlast gaan zorgen?


De Partij voor de Dieren-fractie verzoekt uw college de vragen per stuk en toegelicht te beantwoorden.

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


[1] Roekenbeschermingsplan gemeente Heerlen, p. 29.

[2] Art. 3.3 lid 4 Wet natuurbescherming.

[3] Roekenbeschermingsplan, p. 31.

[4] Zie bijvoorbeeld Hatton v. Verenigd Koninkrijk, N. 3622/97, 8 juli 2003.

[5] https://www.sovon.nl/nl/actuee...

[6] Roekenbeschermingsplan, p. 32.

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210925_93250086.

[2] https://www.rvo.nl/sites/defau...