Monde­linge vervolg­vragen Géron over Venti­latie op scholen


Indiendatum: 26 jan. 2022

Geacht college,

De antwoorden op onze vragen van 15 december over ventilatie in scholen waren nogal ontwijkend en getuigden niet van pro-actief handelen op dit dossier.
Covid is niet van voorbijgaande aard; daar moeten we mee leven. Ook het kabinet lijkt te gaan besluiten dat er voor leerlingen geen onderbrekingen door covid meer dienen te ontstaan.

Veel gemeenten kunnen, met het onderwijs samen, het aanbrengen van ventilatiesystemen in de scholen zonder verdere hulp van het rijk niet financieren; dat is intussen wel duidelijk.

- Wat heeft Heerlen in overleg met de scholen concreet ondernomen om op korte termijn én voor de langere duur de luchtkwaliteit in het klaslokaal te verbeteren en zo niet te spelen met de gezondheid van mensen ?

- Vindt u dat Heerlen of Parkstadgemeenten samen een motie hadden kunnen indienen bij de VNG met het dringende verzoek om op korte termijn het kabinet te vragen om meer financiële armslag voor de scholen in deze kwestie.

Indiendatum: 26 jan. 2022
Antwoorddatum: 26 jan. 2022

1) Wat heeft Heerlen in overleg met de scholen concreet ondernomen om op korte termijn én voor de langere duur de luchtkwaliteit in het klaslokaal te verbeteren en zo niet te spelen met de gezondheid van mensen?

Dat laatste wil ik ten eerste verre van ons werpen. Natuurlijk spelen wij niet met de gezondheid van mensen. Sterker nog, we hebben in de afgelopen jaren, alleen al als je kijkt naar wat wij voor onze eigen scholen doen, zo'n 200 miljoen euro geinvesteerd. Dat zit in de verbetering van die gebouwen. Dat zit in het klaarmaken van die gebouwen voor het onderwijs van de toekomst, maar dat zit ook met name in de gezondheid van die gebouwen. Met andere woorden, we zetten nieuwe gebouwen neer die voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft luchtkwaliteit. We renoveren. Ook daar geldt dat we voor de hoogste maatstaven gaan. Voor de rest van de gebouwen geldt dat strikt genomen die luchtkwaliteit een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is, maar dat wij het niet zo opvatten. Wij kijken voortdurend samen met de schoolbesturen op welke manieren wij ervoor kunnen zorgen dat er een gezonde luchtkwaliteit in die scholen heerst. Een voorbeeld daarvan is dat we op een aantal plekken waar daar twijfels over waren samen met de scholen meters hebben opgehangen om de luchtkwaliteit te meten. Daar waar nodig treffen we de benodigde maatregelen.

2) Vindt u dat Heerlen of Parkstadgemeenten samen een motie hadden kunnen indienen bij de VNG met het dringende verzoek om op korte termijn het kabinet te vragen om meer financiële armslag voor de scholen in deze kwestie?

Voorzitter, wat mij betreft dringen wij voortdurend aan op een goede financiering, ook van onderwijshuisvesting. Daar hebben we het hier al een jaar of twee geleden een keer over gehad, toen we zagen dat de bouwkosten heel erg stegen, maar dat we daar maar ten dele voor gecompenseerd werden door het Rijk. Sindsdien voeren wij een voortdurend pleidooi voor meer en betere bekostiging. Maar bekostiging vanuit het Rijk is wat ons betreft niet de maat voor wat wij voor onze scholen doen. Bij onze scholen doen we wat nodig is. We maken in de begroting de keuzes die daarbij horen. Tegelijkertijd dringen we op allerlei mogelijke manieren, ook gezamenlijk met Parkstad, en wat mij betreft ook met de VNG aan op een goede bekostiging van deze belangrijke taak.

Interessant voor jou

Vragen Géron/Jansen Covid-19 zelftest voor minima

Lees verder

Mondelinge vragen Géron Bomenkap Koumenberg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer