Vragen Géron/Jansen Covid-19 zelftest voor minima


Indiendatum: 21 dec. 2021

Geacht College,

  1. Distribueert gemeente Heerlen gratis Covid-19 zelftests aan minima?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, hoe is dit bekend gemaakt aan betrokkenen?
  4. Als de rijksoverheid geen Covid-19 zelftests gratis uitgeeft aan minima, is het dan niet zo dat, terwille van de volksgezondheid, gemeente Heerlen haar minima tegemoet zou moeten komen en gratis zelftests verstrekt? Graag een gefundeerd antwoord.

De corona-maatregelen zijn door het kabinet verscherpt. Eén van de eisen/adviezen is dat men een zelftest doet bij een Covid-19 besmetting van een contactpersoon, als men bij iemand op bezoek wil gaan, of als men lichte symptomen heeft.

De minimale prijs van een zelftest is €2,95. Dit is veel geld als je van een minimuminkomen moet rondkomen. Minima en mensen met schulden doen hierdoor minder vaak een Covid-19 zelftest dan gewenst is. Dit levert extra risico op Covid-19 besmetting op in de maatschappij.

Enkele gemeenten, zoals Raalte, stellen daarom corona zelftests gratis ter beschikking voor minima. https://www.raalte.nl/gratis-zelftesten-voor-minima

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Partij voor de Dieren,

Elian Géron Mariska Jansen

Indiendatum: 21 dec. 2021
Antwoorddatum: 22 dec. 2021

Distribueert gemeente Heerlen gratis Covid-19 zelftests aan minima?


Antwoord

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 14 december 2021 het volgende medegedeeld.
Voor de 352 gemeenten zijn 2 miljoen zelftesten beschikbaar gesteld voor mensen met een minimuminkomen of uitkering. Daar komen nog eens 8 miljoen zelftesten bij voor de komende maanden. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de logistiek en hoe de verdeling onder gemeenten plaats kan vinden. Met het breed beschikbaar stellen van zelftesten aan sociale minima voldoe ik tevens aan de toezegging aan het lid Hijink om te zorgen dat zelftesten op een nuttige manier worden ingezet voor de datum verloopt.

De VNG en het ministerie van VWS zijn momenteel hierover in gesprek met elkaar. De verwachting is dat de testen in januari 2022 geleverd kunnen worden. Direct na ontvangst zal de distributie ter hand worden genomen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
de gemeentesecretaris a.i. de burgemeester, L. Schouterden drs. R. Wever

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Plusquin Ventilatie op scholen en het coronavirus (COVID-19) Bronaanpak van Covid-19 moet op één staan !

Lees verder

Mondelinge vervolgvragen Géron over Ventilatie op scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer