Aanhoudend geweld tegen LHBTI personen


Indiendatum: 14 jan. 2019

  1. Bent u ervan op de hoogte dat er vorige week weer dagelijks incidenten hebben plaatsgevonden van belaging en scheldpartijen tegen mensen met een LHBTI geaardheid op de Bongerd, het Maankwartier en in de portiek van de appartementen in het Maankwartier? De groep was ongeveer met 20 jongeren, waaronder een aantal jongeren die eerder betrokken zijn geweest bij geweld tegen de bewoners van de Auroraflat.
  2. Bent u ervan op de hoogte dat het transgenderstel in kwestie zowel op medische indicatie als op veiligheidsindicatie moet verhuizen omdat ze de maandenlange intimidatie niet meer aankunnen? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat mensen de stad uit worden gejaagd vanwege hun geaardheid?
  3. Is het correct dat er in de periode tussen september en december 2018 al 11 huishoudens, waaronder 3-4 LHBTI stellen, uit de Auroraflat zijn verhuisd of zullen verhuizen vanwege de gewelddadige groep jongeren? Zo ja, vindt u dat aanvaardbaar? Zo nee, kunt u dit bij de woningcorporatie en de wijkagent verifiëren en vragen naar de aldaar bekende grieven?
  4. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het verplaatsen van een probleem, van Auroraflat naar Maankwartier en Bongerd, geen oplossing is?
  5. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er nog meer mensen, al dan niet vanwege hun geaardheid, Heerlen uit worden gejaagd? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?


De fractie van de PvdD heeft reeds enkele malen het aanhoudend geweld tegen LHBTI personen in omgeving Maankwartier -Auroraflat aan de orde gesteld. Helaas is er nog steeds geen veilige situatie voor de bewoners, integendeel, het stel in kwestie moet nu om veiligheidsredenen Heerlen verlaten.

Indiendatum: 14 jan. 2019
Antwoorddatum: 25 feb. 2019

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 14 januari 2019 inzake aanhoudend geweld en intimidatie jegens LHBTI personen Auroraflat delen wij u het volgende mee.

Vraag 1) Wat zijn de bevinden van de burgemeester naar aanleiding van onderstaande toezegging? Zie toelichting.

Opnieuw is samen met de politie gekeken naar de meldingen, incidenten en de opvolging daarvan. Daarbij is opnieuw bevestigd dat het aantal meldingen beperkt is en dat er adequaat op wordt gereageerd.

Vraag 2) Bent u bekend met het artikel: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181217_00084799/bewoners-au-roraflat- willen-verhuizen-vanwege-overlast-van-treiterbende ?

Ja.

Vraag 3) Wat vindt het College van de incidenten?

Wij accepteren discriminatie en bedreigingen niet. Daarom worden dit soort zaken samen met onze ketenpartners, zoals politie en Openbaar Ministerie, aangepakt.

Vraag 4) Heeft het College inmiddels contact gezocht met de slachtoffers? Zo nee, waarom niet?

Er is n.a.v. de meldingen intensief contact met de melders. Op 8 augustus 2018 heeft reeds een gesprek plaatsgevonden tussen het transgenderstel en de burgemeester. Daarnaast hebben op 20 november 2018 (stadhuis) respectievelijk op 18 december 2018 (politiebureau Heerlen) gesprekken plaatsgevonden tussen het koppel en een bureauhoofd van Integrale Veiligheid, waarbij ook de wijkagent aanwezig was. De wijkagent heeft in de tussentijd meermaals contact gehad met de melders. Zeer recentelijk, op 20 februari jongstleden, heeft opnieuw op uitnodiging van de burgemeester een gesprek plaatsgevonden in het stadhuis met betrokkenen. Behalve uzelf namen verder vertegenwoordigers van de Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Roze in Blauw (politie), Wonen Limburg (eigenaar Aurora-flat) en de wijkagent deel aan het gesprek.

Vraag 5) Is het College nog steeds van mening dat de problemen in en rond de Auroraflat en Maankwartier zijn opgelost?

Zoals reeds eerder aan u bericht, is op basis van een groepsscan die de politie van de overlastgevende jongeren heeft gemaakt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit politie, Wonen Limburg (eigenaar van de Aurora-flat), het Openbaar Ministerie, het Jeugd Preventie Platform, Bureau Vroegtijdig Schoolverlaten, Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Stichting Halt en Bureau Handhaving en heeft nauw contact met de Raad voor de Kinderbescherming. De werkgroep heeft de groep jongeren individueel in kaart gebracht en er via een zogenaamde persoonsgerichte aanpak voor gezorgd dat de groep onder nauwgezette controle is en blijft. Hierdoor is de groep overlastgevende jeugdigen waar het allemaal om te doen was, onder controle. Dit werd bevestigd in gesprekken met diverse bewoners van de Aurora-flat. Als een individu zich onverhoopt zou misdragen, worden vanuit de werkgroep meteen passende stappen ondernomen.

In het gesprek van 20 februari 2019 (zie antwoord op vraag 4) is door de transgenders aangegeven dat de overlast in de Aurora-flat zich nog slechts beperkt tot 1 jongen uit de groep. Deze jongen woont in de flat. De burgemeester heeft aangeboden als mediator te willen optreden in een gesprek tussen het transgenderstel, de jongen in kwestie en zijn ouders.

Vraag 6) Ervaart het College het als een nederlaag dat inwoners van Heerlen de stad moeten verlaten vanwege hun geaardheid?

Dit is absoluut niet aan de orde. Heerlen is een open en verdraagzame stad waar iedereen welkom is, ongeacht van welke geaardheid men is. Als er sprake is van discriminatie treden we daartegen op.

Vraag 7) Is het College bereid om de inwoners op te roepen altijd aangifte te doen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Sterker nog, dat is een boodschap waar we altijd op hameren. Dat gebeurde onder andere in het gesprek met de betreffende bewoners van de Aurora-flat d.d. 18 december 2018 in het politiebureau van Heerlen, zowel door de wijkagent als door een ambtenaar van de gemeente Heerlen. De wijkagent heeft overigens meermaals diezelfde boodschap overgebracht.

Vraag 8) Is het College bereid om met de politie in gesprek te gaan om de drempel voor het doen van aangifte van LHBTI gerelateerde zaken te verlagen, en met de Officier van justitie opdat seponeren van zaken voorkomen wordt? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn intensief in gesprek over de kwestie met politie en Openbaar Ministerie; deze ketenpartners zijn vertegenwoordigd in de werkgroep zoals vermeld in het antwoord op vraag 5.

Vraag 9) Is het College van mening dat de persoonsgerichte aanpak effectief is geweest? Kunt u het antwoord op deze vraag ook toelichten?

Ja, de persoonsgerichte aanpak is zeker effectief geweest. Voor de toelichting zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 10) De door de woningbouwvereniging aangeboden woning buiten Heerlen bleek onge- schikt te zijn voor het transgenderstel om gezondheidsredenen. Welke opties ziet het College om te voorkomen dat dit stel de stad moet ontvluchten?

Over de geschiktheid van de woning verschillen de woningcorporatie en de klagers van mening. Het is niet aan ons om daar een standpunt over in te nemen. In geval van discriminatie en bedreigingen pakken we het probleem met onze partners aan om deze overlast te beëindigen zoals ook in dit geval gebeurd is. En als mensen zich vervolgens niet meer op hun gemak voelen op de plek waar ze wonen zijn er mogelijkheden binnen en buiten Heerlen.

Vraag 11) Kan het College een compleet overzicht aanleveren over het aantal meldingen dat bij de politie is gedaan omtrent overlast, intimidatie en andere vormen van geweld (inclusief vuurwerk gerelateerd geweld/overlast) in en rondom de Auroraflat en het Maankwartier? En een beeld geven van de tendens in het afgelopen jaar?

In de periode van 1 januari 2018 tot 20 februari 2019 heeft de politie 122 meldingen ontvangen vanuit de Aurora-flat. Dit zijn meldingen binnengekomen via 0900-8844 of 112. Deze meldingen zijn te categoriseren naar overlast jeugd, overlast vuurwerk, vernieling en mishandeling.

In totaal 15 van de 122 meldingen hadden betrekking op de groep overlast- gevende jongeren (‘Aurora-groep’ zoals onder vraag 5 gedefinieerd); 12 van die 15 komen van het transgender-koppel. Bij alle meldingen die betrekking hadden op de Aurora-groep is politie ter plaatse geweest.

Vraag 12) Kent u het bericht: https://www.limbur-ger.nl/cnt/dmf20190107_00087019/man- uit-landgraaf-opgepakt-voor-neersteken-hond?
Is er sprake van een toename van geweldsincidenten in het gebied rondom de Auroraflat?

Wij kennen het betreffende bericht. Navraag bij de politie leert dat er geen sprake is van een toename van geweldsincidenten in het gebied rondom de Aurora-flat.

Vraag 13) Is het College van mening dat de aanpak van “treiterbende” tot dusver een succes is geweest en zo ja, kunt u aangeven waarom? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet en wat er nodig is om de Auroraflat en omgeving veilig te maken voor alle inwoners en omwonenden? (inclusief dieren)

Ja, zie het antwoord onder vraag 5.

Vraag 14) Wanneer vindt het College dat de aanpak een succes is?

Zie onder vraag 5.

Vraag 15) Deelt het College de mening van de PvdD dat Regenboogstad Heerlen ook een veilige stad dient te zijn voor mensen met LHBTI-geaardheid?

Heerlen dient een veilige stad te zijn voor haar bewoners en bezoekers, dus ook voor mensen met LHBTI-geaardheid. Discriminatie wordt in geen enkel geval geaccepteerd.

Vraag 16) Is Roze in Blauw team van de Politie betrokken bij de aanpak? Zo nee, waarom niet?

Ja, reeds sinds juli 2018.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen
de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

Interessant voor jou

Aanhoudend geweld en intimidatie jegens LHBTI personen Auroraflat

Lees verder

Schriftelijke vragen overlast ganzen en duiven in Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer