Partij voor de Dieren presen­teert "Plan B voor Heerlen"


1 februari 2018

1 februari 2018 - Verbeter de wereld, begin in Heerlen! De Partij voor de Dieren presenteert Plan B, omdat er geen planeet B is: haar eerste verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen. Vanuit een planeetbrede visie zijn de belangen van alle levende wezens, mens én dier, uitgangspunt bij het gemeentelijk beleid. Niet alleen dierenwelzijn en duurzaamheid staan hoog op de agenda, ook privacy, zorg voor kwetsbaren en de bescherming en versterking van natuur zijn belangrijke onderwerpen voor de Partij voor de Dieren.

Zo wil de partij dat de stad geen groen meer opoffert aan nieuwbouw en asfalt, maar dat er juist geïnvesteerd wordt in de versterking en verbinding van de natuur in en buiten de wijken.

“Groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen houdt onze stad een natuurlijk karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wij willen onze kinderen een leefbare stad nalaten, met schone lucht, zuiver drinkwater en een vruchtbare bodem. Geen korte-termijn-economische besluiten, maar het maken van drastisch andere keuzes gericht op een duurzame toekomst. Wij zien onszelf als haas in de marathon”, aldus lijsttrekker Pascale Plusquin.

De PvdD wil dat ook de gemeente zich inzet voor de bescherming van álle dieren binnen haar gemeentegrenzen, dus van huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. De gemeente moet voldoende bijdragen aan de kosten voor opvang en verzorging van (wilde) dieren in dierenasielen en opvangcentra. Handhaving op dierenwelzijn moet worden verbeterd: zo zou de gemeente hulpverleners en toezichthouders kunnen trainen in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid.

Naast thema’s als diversiteit, meer aandacht voor onderwijs en het nemen van maatregelen voor het energie- en klimaatneutraal maken van de stad, valt verder te lezen in Plan B dat de Partij voor de Dieren zorg op maat in de eigen omgeving wenst voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen. “We willen dat Heerlen een proef gaat doen met het basisinkomen omdat juist in Heerlen veel (kinder-)armoede heerst”, aldus lijsttrekker Pascale Plusquin. De Partij voor de Dieren wil dat Heerlen een gemeentelijke kinderombudsman aanstelt om de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede te verbeteren en de universele rechten van het kind te borgen.