Memo Gemeente: Nagekomen beant­woording van de vragen inzake loon en zekerheid cruciale beroepen


24 januari 2022

Geachte Raadsleden,

In aanvulling op de door mij mondeling beantwoorde vragen inzake “Loon en zekerheid cruciale beroepen” tijdens de Raadsvergadering d.d. 15 december jl., bericht ik u het volgende.

Inleiding:

Als college van Burgemeester Wethouders hebben wij uitgesproken dat de gemeente in haar rol van opdrachtgever vanaf volgend jaar, daar waar mogelijk, voor opdrachten in een sector waar de zogenoemde cruciale beroepen werkzaam zijn, een hoger uurloon als uitgangspunt hanteert. Daartoe zijn al een aantal stappen gezet:

 • Uw Raad heeft motie aangenomen minimumloon naar € 14.
 • De VNG heeft vervolgens tot onze vreugde concept cao afgesloten waarin minimumloon voor werknemers gemeente voor laagste schalen naar € 14 gaat.
 • Wij vinden het een logische invulling dat vervolgens dat minimum óók geldt voor degenen die in opdracht van de gemeente werken. Het zou onverdedigbaar zijn daar op termijn verschil in te laten voortbestaan.

Vraag 1:

Kan het college een overzicht verschaffen van alle beroepen, werkzaamheden of sectoren waar dit collegebesluit voor geldt?

Antwoord:

Het is niet mogelijk om een allesomvattend antwoord te geven op deze vraag. Het betreft in de regel aanbestedingen/ opdrachten waarbij diensten worden ingekocht die veelal door praktisch geschoolde, cruciale arbeidskrachten worden uitgevoerd. Denk hierbij bijv. aan schoonmaakwerk, de bouwsector, groenonderhoud, wegenbouw o.i.d.

Vraag 2:

Welke termijnen van aanbestedingen en opdrachtverlening gelden voor de beroepen/ sectoren die onder dit besluit vallen?

Antwoord:

Uit informatie bekend bij het team Juridische Zaken waar de openbare en Europese aanbestedingen worden gedaan, kunnen we bijgaand, niet uitputtend, overzicht geven van aanbestedingen die dit jaar (gaan) lopen en waarbij naar verwachting gebruik wordt gemaakt van diensten uitgevoerd door praktisch geschoolde arbeid:

 • Repro-activiteiten
 • Bouw fietsenstalling Maankwartier
 • Archief opslag
 • Bezorging van reisdocumenten
 • Sloop van het stadskantoor aan de Putgraaf
 • Glasbewassing van de gemeentelijke kantoorgebouwen
 • Postbezorging (samen met Sittard-Geleen en Maastricht)
 • Lijkbezorging (idem)
 • Regiecontract civiel technisch onderhoud
 • Regiecontract onderhoud verkeersmeubilair
 • Wegsleepdienst

Ook bij de aanbestedingen van de aflopende contracten die thans nog doorlopen en waarvan de aanbestedingen dus verder in de tijd liggen, komt dit uitgangspunt van minimaal € 14/ uur aan de orde; bijv. het contract met de aanbieders voor de Hulp bij het Huishouden loopt tot 1 januari 2024, in 2023 wordt het nieuwe contract aanbesteed.

Bij opdrachtsommen boven het bedrag van 100.000 EUR is ook “Social Return” van toepassing. Dit betekent dat 5% van de met de opdracht gemoeide arbeid moet worden ingevuld met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling,

P.M.A. van Zutphen


Wij staan voor: