Motie Géron Zorg voor dieren


26 januari 2022
De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 26 januari 2022;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

  • Dieren voor veel niet alleen een bron van vreugde zijn, maar ook helpen in het verlichten van eenzaamheid
  • Veel gezinnen in armoede huisdieren hebben die goede verzorging nodig hebben;
  • Financiële problemen oplopen door o.a. ontslag, scheiding, maar nu ook de covid crisis en de hoge prijzen voor energie;

overwegende dat:

  • De Wet dieren een algemene zorgplicht voorschrijft voor (gehouden) dieren, en deze zorgplicht niet afhankelijk is van de financiële situatie van de zorgdrager;
  • Het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten kan leiden en dierenleed kan veroorzaken;
  • Onverwachte dierenartskosten vaak een behoorlijke aanslag op het budget van minima zijn;
  • Er momenteel geen andere structurele financiële hulp is voor dierenartskosten voor huisdieren van minima;
  • Andere gemeenten succesvol werken met verschillende methodes met om minima in de zorg voor huisdieren bij te staan;

Verzoekt het college mitsdien:

- Beleid te ontwikkelen voor hulp bij dierenzorgkosten (te denken valt aan vergoeding van de kosten voor een dierenziektekostenverzekering: castratie, sterilisatie, acute zorg);

- Deze kosten te financieren uit het budget voor armoedebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag,

Elian Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen