Motie Plusquin/Géron Geen ballonnen meer in de natuur


27 februari 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 27 februari 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Overwegende dat:
- Opgelaten wens/sierballonnen in de natuur terechtkomen, met schade als gevolg voor dier en natuur;
- Een deel van de ballonresten eindigt in maag en darm van veel dieren die daardoor ziek worden of sterven, tevens kunnen zij verstrikt raken in aanhangende linten en touwtjes;
- Restanten van ballonnen bijdragen aan het grote probleem van de plastic soep;
- Ook biologisch afbreekbare ballonnen er meerdere jaren over doen eer ze vergaan;
- Wensballonnen brandgevaar kunnen opleveren bij het neerkomen;
- De Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen waarin gemeenten worden opgeroepen tot een ontmoedingsbeleid omtrent het oplaten van ballonnen;
- Er inmiddels meerdere gemeenten (o.a. Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Zeist, etc.) hieraan gevolg hebben gegeven door het oplaten te verbieden;

Van mening zijnde dat:
- Er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor het oplaten van wens/sierballonnen;
- Ook in Heerlen het niet is toegelaten zwerfvuil in de openbare ruimte achter te laten;
- Het oplaten van ballonnen onomkeerbaar leidt tot verspreiding van zwerfafval;
- Elk klein beetje helpt om zwerfafval terug te dringen;
- Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn dierenleed voorkomen moet worden;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
- Uiterlijk 1 juli a.s. een voorstel tot wijziging van de APV aan de raad voor te leggen waardoor het oplaten van wens/sierballonnen binnen de grenzen van de gemeente Heerlen niet meer is toegelaten;
- De raad te informeren over de manier waarop deze wijziging bekendgemaakt wordt;
- Het niet meer oplaten van wens/sierballonnen ook mee te nemen in het evenementenvergunningenbeleid;
- Dit onderwerp een integraal onderdeel te laten zijn van campagnes rondom het tegengaan van zwerfafval;
- Zo spoedig mogelijk samenwerking te zoeken met andere Parkstadgemeenten om te komen tot een houding waar ballonnen niet meer worden losgelaten.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen