Motie Plusquin/Géron Een school­plein kan zoveel meer zijn


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:
- Een groen speelplein speel- en leerlandschap kan zijn;
- Een groene omgeving creativiteit stimuleert en rust brengt;
- Natuureducatie en -beleving dagelijks voor handen zijn op een groen speelplein;
- De leerprestaties gunstig beïnvloed worden door een groene omgeving;
- Het vergroenen van een schoolplein een gunstig effect heeft op de biodiversiteit;
- Een schoolgebouw in het groen beter bestand is tegen hittestress;
- Op een groen schoolplein hemelwater wordt opgevangen en zodoende het riool ontziet;

Van mening zijnde dat:
- Schoolpleinen in Heerlen grotendeels zijn versteend;
- Een schoolplein zoveel meer kan zijn dan een pauzeplaats of overblijfplek;
- Natuurlijk groen meer is dan enkel decoratie;
- De gemeente Heerlen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het leefklimaat in en nabij scholen;
- De gemeente Heerlen een belangrijke inspanning wil doen om haar jeugd gezond te laten opgroeien;

Verzoekt het college om:
- Te onderzoeken of een ambitie om schoolpleinen te vergroenen kan worden geformuleerd;
- Een formule te vinden om het onderhoud van het groene speelplein mogelijk te maken;
- In overleg te treden met schoolbesturen en met een uitvoeringsplan te komen;
- Noodzakelijke investeringen hiervoor vrij te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Ouderen Partij Heerlen

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA, Partij Hoensbroeks Belang, Hart-Leers, VVD, CDA