Motie Plusquin/Géron Biodi­ver­siteit: Meten is weten


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:
- Wetenschappelijke rapporten telkens weer aantonen hoe slecht het gesteld is met de stand van de soortenrijkdommen en dat actie om dit te verbeteren dringend nodig is, o.a. in het recent verschenen IPBES-rapport;
- Er een Deltaplan Biodiversiteit wordt ontwikkeld onder leiding van de NIOO-KNAW-directeur, waarin natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken, bedrijven en het ministerie van LNV participeren;

Overwegende dat:
- De biodiversiteit erg onder druk staat en daar steeds vaker publicaties over verschijnen;
- De biodiversiteit in Nederland al met 85% is afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijk voorkomende soorten;
- Biodiversiteit van levensbelang is, o.a. voor de voedselvoorziening;
- De gemeente een zorgplicht heeft voor een gezonde leefomgeving voor haar bewoners;
- Veel besluiten en handelingen voortvloeiend uit gemeentelijk beleid van invloed kunnen zijn op biodiversiteitsontwikkeling;
- Het onbekend is hoe het met de biodiversiteit in Heerlen gesteld is;
- Biodiversiteitsbeleid het mogelijk maakt om aan te sturen op biodiversiteitsverbetering, de benodigde middelen hiervoor en biodiversiteitsontwikkeling te monitoren;

Verzoekt het college om:
- Het gemeentelijk beleid dat gevoerd wordt op biodiversiteit, alsook het beleid dat biodiversiteitsontwikkeling raakt, te inventariseren;
- De inventarisatie plaats te laten vinden op de volgende onderdelen: het vergroenen van de infrastructuur, natuurinclusief maken van bouw en ontwikkelprojecten, verbeteren van biodiversiteit bij beheer van wateren en waterwegen, het integraal meenemen van meer biodiversiteit als doel in projecten rond klimaatadaptatie, woningbouw, infrastructuur en energietransitie, het verkennen van biodiversiteit als deel van de oplossing in alle projecten in de openbare ruimte;
- Indien mogelijk aan deze inventarisatie een overzicht toe te voegen van (een schatting van) de met het beleid gemoeide kosten;
- Hierover ruim voor de begrotingsbehandeling 2020 te rapporteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen