Motie Géron Regen­boog­ze­brapad bij scholen


27 januari 2021

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 27 januari 2020;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

  • De verkeerssituaties bij basisscholen dienen te worden verbeterd o.a. naar aanleiding van de pilot bij BS De Regenboog;
  • Een van de verbeteringen het toevoegen van zebrapaden betreft;

Overwegende dat:

  • Heerlen Regenboogstad is waar iedereen meetelt en meedoet, ongeacht seksualiteit of afkomst;
  • Heerlen de ambitie heeft dat mensen van alle genders en oriëntaties zich thuis en veilig voelen in onze stad;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

  • Kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met het symbool van de regenboog-kleuren en daartoe onder meer bij scholen minstens 1 regenboogzebrapad te realiseren, dit in overleg met de betreffende scholen;
  • De raad te informeren over de voortgang van dit project.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen