Motie Géron Regen­boog­ze­brapad bij scholen


27 januari 2021

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 27 januari 2020;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

  • De verkeerssituaties bij basisscholen dienen te worden verbeterd o.a. naar aanleiding van de pilot bij BS De Regenboog;
  • Een van de verbeteringen het toevoegen van zebrapaden betreft;

Overwegende dat:

  • Heerlen Regenboogstad is waar iedereen meetelt en meedoet, ongeacht seksualiteit of afkomst;
  • Heerlen de ambitie heeft dat mensen van alle genders en oriëntaties zich thuis en veilig voelen in onze stad;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

  • Kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met het symbool van de regenboog-kleuren en daartoe onder meer bij scholen minstens 1 regenboogzebrapad te realiseren, dit in overleg met de betreffende scholen;
  • De raad te informeren over de voortgang van dit project.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Géron Geboorteboom voor iedere Heerlenaar

Lees verder

Motie Géron c.s. Aansluiting bij coalitie minimumloon naar € 14,-

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer