Motie Géron Geboor­teboom voor iedere Heer­lenaar


4 november 2020

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 4 en 5 november 2020;

Ad agendapunt 2 (vaststellen Begroting 2021);

Ex artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

 • Bomen een vitale functie vormen voor de biodiversiteit;
 • Bomen daardoor van grote waarde zijn voor het dagelijks leven van iedereen;
 • De Hoge Raad overheden oproept om door mitigatiemaatregelen te vergroenen en verduurzamen;
 • De begroting 2021 het voornemen bevat om 1000 bomen te planten;

Overwegende dat:

 • Het Parijs-akkoord een maximale opwarming van de aarde nastreeft van 2o C en ambieert om de maximale opwarming van de aarde tot 1,5o C te beperken;
 • Het afvangen en opslaan van CO2 door het planten van bomen door de VN gezien wordt als een manier om broeikasgassen terug te dringen;
 • De biodiversiteit niet gebaat is bij het planten van een monocultuur aan bomen;

Van mening zijnde dat:

 • Geboortebomen planten een daadkrachtig begin van de natuur- en duurzaamheidsvisie is;
 • Heerlen er op deze wijze een gezonde recreatieplek bij krijgt;
 • Wij de jeugd een signaal kunnen geven dat wij hun komst én toekomst van grote waarde achten;

Roept het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een procedure op te stellen om voor elke nieuwgeboren Heerlenaar een geboorteboom te planten;
 • Deze geboortebomen los van de 1000 voorgenomen bomen te planten;
 • Een variatie aan geboortebomen te planten zodat er geen monocultuur ontstaat;
 • Qua financiering aansluiting zoekt bij het provinciale ‘1 miljoen bomen’-plan, en voor het overige ruimte maakt in de Begroting 2021;
 • Toegankelijke plekken te vinden om dit project uit te voeren;
 • Deze plek een beschermde status te geven.

En gaan over tot de orde van de dag,

Eliane Géron

Partij voor de Dieren Heerlen


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen