Motie Géron cs Preventief borst­on­derzoek vrouwen


22 november 2021

De raad van de gemeente Heerlen, in vergadering bijeen op 22 november 2021;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

• De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
• Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;

• Het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politiek signaalfunctie hebben;

Overwegende dat:

- deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;
- dat het Ministerie het risico erkent dat hierdoor borstkanker te laat wordt ontdekt;
- ongeveer één miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve voorziening gebruik maken;
- in Nederland één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend is;

Verzoekt het college mitsdien:

bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, kenbaar te maken dat het gemeentebestuur van Heerlen van mening is dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is, en er op aandringt de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

En gaat over tot de orde van de dag.

Elian Géron

Partij van de Dieren

P. Pauwels (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Géron Ruimte voor Dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Motie Géron Zorg voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer