Motie Géron: Géén energie opwekken ten koste van Zuid-Limburgse natuur en biodi­ver­siteit


26 mei 2021

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 26 mei 2021;

Ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Gehoord de beraadslaging over raadsvoorstel Regionale Energie Strategie, RES ;

Constaterende dat:

 • De raad gevraagd wordt in te stemmen met de RES 1.0;
 • In deze RES 1.0 zoekgebieden beschreven staan om energie uit zon en wind te gaan opwekken;
 • Besluitvorming rondom de aanleg van zonnevelden en/of windturbines nog niet definitief is;
 • Plaatsing van zonnevelden en windturbines tot gevolg kan hebben dat vogels, insecten en zoogdieren verstoord, verjaagd of zelfs gedood worden;.

Overwegende dat:

 • Het urgent is om duurzame energie op veel grotere schaal op te wekken;
 • Niet alleen het klimaat maar ook de biodiversiteit sterk onder druk staat;
 • Dat bij de locatie keuze van zonnevelden en windturbines rekening wordt gehouden met foerageergebieden van dieren en vliegroutes van vogels;
 • Een zorgvuldig traject bij de aanleg van windturbines en zonnevelden waarbij locaties gekozen worden die zo min mogelijk schade aan de natuur wordt toegebracht draagvlak creëert en behoudt;
 • Er alternatieve locaties voorhanden zijn om duurzame energie buiten natuurgebieden op te wekken.

Van mening zijnde dat:

 • Het opwekken van duurzame energie niet ten koste mag gaan van Limburgs natuur en biodiversiteit.

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

 • In aanloop naar de RES 2.0 natuur- en foerageergebieden van dieren alsook aanvliegroutes voor vogels en vleermuizen te ontzien bij de aan te wijzen locaties voor windturbines in de RES-regio Zuid-Limburg;
 • Met de relevante energieleveranciers en andere organisaties en overheden binnen de RES-regio Zuid- Limburg in gesprek te gaan, om te werken aan een plan om de gevaren en risico’s voor vogels, vleermuizen en insecten door windturbines te beperken en daarbij alle inzichten en innovaties in ogenschouw te nemen
 • In de RES-regio Zuid-Limburg zonnevelden dusdanig te plaatsen dat ze niet de natuur verstoren of verdringen en dat expliciet wordt ingezet op het versterken van natuur(waarden) en biodiversiteit;
 • De gemeenteraad te informeren over de vorderingen, de resultaten en eventuele implementatievoornemens.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eliane Geron

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij Hoensbroeks Belang, Hart-Leers, PvdA, VVD, Ouderen Partij Heerlen

Tegen

D66, GroenLinks, SP, CDA